แนะนำกองทุนที่มีกำไรมากที่สุด
แนะนำกองทุน มาแรง

กองทุนรวมตลาดเงินแยกตามประเภท
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน (RMFEQ)
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้ (RMFFIX)
กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบผสม (RMFMIX)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 9.9797 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : -1.14%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 9.6764 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 0.71%
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 70.5719 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 18.71%
กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 66.4086 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 20.41%
กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 61.3780 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 22.50%
กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 56.8295 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี :
; ;