แนะนำกองทุนที่มีกำไรมากที่สุด
แนะนำกองทุน มาแรง

กองทุนรวมตลาดเงินแยกตามประเภท
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน (RMFEQ)
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 97.4865 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 19.56%
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 93.9149 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 19.68%
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 9.6475 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 5.48%
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 9.3419 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 11.85%
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 9.3241 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 12.94%
กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 84.7779 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 26.74%
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้ (RMFFIX)
กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบผสม (RMFMIX)
; ;