กองทุนรวมทั้งหมด (FUND LIST)

ทั้งหมด 1454 กองทุน
ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ปันผล ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
12.0462 (0.0003%) MMF 2 ไม่จ่าย
0.07 0.23 0.46 1.08 1.24 1.64 1.95
21/2/2561
10.5800 (0.0199%) FIFEQ 6 จ่าย
-5.49 -1.89 4.44 9.23 3.26 2.58 1.74
21/2/2561
11.8094 (0.0002%) FIXSTB 3 ไม่จ่าย
0.07 0.19 0.38 0.97 1.28 1.68 2.01
21/2/2561
14.9291 (0%) FIFFIX 4 จ่าย
-0.37 -0.89 -0.32 0.30 1.74 3.48 4.52
21/2/2561
13.8824 (0%) FIFFIX 4 จ่าย
-0.79 -0.99 -0.28 1.55 2.16 3.44 4.55
21/2/2561
66.5067 (0.1774%) EQF 6 ไม่จ่าย
-1.69 8.53 19.96 22.29 9.00 7.97 13.90
21/2/2561
12.3288 (0.1738%) ETF 6 จ่าย
0.00 0.00 8.11 4.40 -0.34 -1.29 -
21/2/2561
11.7570 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.22 0.46 0.88 1.66 1.66 2.13 -
21/2/2561
11.7132 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.15 0.41 0.81 1.59 1.71 2.15 -
21/2/2561
11.9931 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.14 0.43 0.85 1.66 1.85 2.31 2.53
21/2/2561
; ;