กองทุนรวมทั้งหมด (FUND LIST)

ทั้งหมด 1299 กองทุน
ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ปันผล ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
12.0426 (0.0003%) MMF 2 ไม่จ่าย
0.08 0.23 0.47 1.10 1.26 1.66 1.95
8/2/2561
10.4623 (0%) FIFEQ 6 จ่าย
2.41 4.21 7.69 17.71 6.11 3.63 1.74
8/2/2561
11.8067 (0.0002%) FIXSTB 3 ไม่จ่าย
0.08 0.19 0.40 0.99 1.29 1.70 2.01
8/2/2561
14.9401 (0%) FIFFIX 4 จ่าย
-0.24 0.11 -0.14 0.18 1.73 3.51 4.52
8/2/2561
13.8832 (0%) FIFFIX 4 จ่าย
-0.45 -0.51 -0.12 2.02 2.21 3.47 4.55
8/2/2561
65.7499 (-0.0489%) EQF 6 ไม่จ่าย
4.05 8.90 21.22 24.18 10.17 9.26 13.90
8/2/2561
12.0578 (-0.0142%) ETF 6 จ่าย
0.00 0.00 8.19 5.93 0.07 -1.36 -
8/2/2561
11.7492 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.15 0.40 0.81 1.59 1.67 2.14 -
8/2/2561
11.7132 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.15 0.41 0.81 1.59 1.71 2.15 -
8/2/2561
11.9931 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.14 0.43 0.85 1.66 1.85 2.31 2.53
8/2/2561
; ;