หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที

กองทุนรวมทั้งหมด (FUND LIST)

ทั้งหมด 1486 กองทุน
ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ปันผล ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
(0%)
0.75 1.93 0.30 0.52 - - -
11.9999 (0.0009%) MMF 2 ไม่จ่าย
0.08 0.28 0.60 1.22 1.39 1.80 1.96
18/9/2560
11.2247 (0.0154%) FIFEQ 6 จ่าย
4.29 4.62 7.25 14.65 3.40 3.35 2.44
18/9/2560
11.7726 (0.0007%) FIXSTB 3 ไม่จ่าย
0.07 0.28 0.57 1.23 1.52 1.85 2.05
18/9/2560
15.1222 (0%) FIFFIX 4 จ่าย
0.80 0.07 0.95 -2.47 3.62 3.79 4.60
18/9/2560
14.3779 (0%) FIFFIX 4 จ่าย
0.65 0.58 2.01 1.62 3.23 3.70 4.46
18/9/2560
60.1627 (0.4634%) EQF 6 ไม่จ่าย
7.87 7.04 10.46 18.88 6.44 11.54 15.30
18/9/2560
12.2279 (0.1105%) ETF 6 จ่าย
6.19 3.70 4.77 13.66 1.49 4.08 -
18/9/2560
11.6703 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.13 0.40 0.78 1.54 1.85 2.29 -
18/9/2560
11.6398 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.18 0.43 0.80 1.56 1.78 2.27 -
18/9/2560
; ;