กองทุนรวมทั้งหมด (FUND LIST)

ทั้งหมด 1455 กองทุน
ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ปันผล ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
(0%)
-2.63 -1.32 0.42 0.55 - - -
12.0193 (0.0004%) MMF 2 ไม่จ่าย
0.08 0.23 0.54 1.17 1.34 1.74 1.95
23/11/2560
11.6035 (0.1187%) FIFEQ 6 จ่าย
1.49 4.19 8.63 15.21 5.37 4.14 1.38
23/11/2560
11.7879 (0.0004%) FIXSTB 3 ไม่จ่าย
0.06 0.19 0.50 1.09 1.46 1.78 2.01
23/11/2560
15.0652 (0%) FIFFIX 4 จ่าย
0.67 0.90 0.10 -1.45 3.15 3.66 5.13
23/11/2560
14.3486 (0%) FIFFIX 4 จ่าย
0.26 0.75 1.25 2.22 3.02 3.54 4.41
23/11/2560
62.0385 (-0.1120%) EQF 6 ไม่จ่าย
-0.83 9.78 10.42 18.22 7.63 10.99 12.92
23/11/2560
12.2606 (-0.0282%) ETF 6 จ่าย
-1.79 5.31 2.41 12.86 1.28 3.72 -
23/11/2560
11.7112 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.15 0.41 0.81 1.57 1.79 2.24 -
23/11/2560
11.6655 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.15 0.40 0.83 1.56 1.79 2.23 -
23/11/2560
; ;