กองทุนรวมทั้งหมด (FUND LIST)

ทั้งหมด 36 กองทุน
ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ปันผล ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
10.4587 (-0.1596%) FIFMIX 5 ไม่จ่าย
2.77 3.98 5.07 11.33 3.92 4.67 4.23
6/2/2561
13.1661 (0.0081%) FIFMIX 5 จ่าย
-2.72 -1.75 -1.85 1.92 1.36 2.41 3.45
6/2/2561
10.2223 (-0.0687%) FIFMIX 5 ไม่จ่าย
1.18 1.88 4.57 11.80 - - -
6/2/2561
23.0785 (0.0569%) FIFMIX 6 ไม่จ่าย
3.94 5.24 19.92 27.49 12.55 8.55 11.82
8/2/2561
11.6431 (0.0922%) FIFMIX 5 ไม่จ่าย
3.25 7.64 14.05 6.99 1.15 3.80 -
7/2/2561
26.0827 (-0.0923%) FIFMIX 6 จ่าย
4.88 10.15 20.12 24.75 8.98 6.24 8.80
8/2/2561
11.6062 (0.0772%) FIFMIX 5 จ่าย
2.80 4.42 5.70 12.49 5.23 6.10 5.52
7/2/2561
10.3166 (0.0340%) FIFMIX - ไม่จ่าย
0.07 0.03 1.90 1.54 - - -
7/2/2561
11.2183 (0.0372%) FIFMIX 5 ไม่จ่าย
0.06 0.03 1.92 1.52 4.43 - -
7/2/2561
36.1468 (0.1295%) FIFMIX 6 ไม่จ่าย
3.02 8.27 28.40 34.05
8/2/2561
; ;