กองทุนรวมทั้งหมด (FUND LIST)

ทั้งหมด 69 กองทุน
ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ปันผล ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
10.7222 (0.0009%) FIXBFT - ไม่จ่าย
0.29 0.81 1.75 3.70 - - -
7/2/2561
10.5887 (0.0011%) FIXBFT - ไม่จ่าย
0.36 0.90 1.81 3.88 - - -
7/2/2561
10.5138 (0.0011%) FIXBFT - ไม่จ่าย
0.35 0.87 1.71 3.64 - - -
7/2/2561
10.4900 (0.0010%) FIXBFT - ไม่จ่าย
0.32 0.81 1.74 3.65 - - -
7/2/2561
10.5347 (0.0012%) FIXBFT - ไม่จ่าย
0.40 0.97 1.93 4.10 - - -
7/2/2561
11.3655 (0.0012%) FIXBFT 4 ไม่จ่าย
0.40 1.09 2.18 4.48 - - -
7/2/2561
11.1190 (0.0013%) FIXBFT - ไม่จ่าย
0.41 1.02 2.08 4.47 - - -
7/2/2561
10.7358 (0.0011%) FIXBFT - ไม่จ่าย
0.43 1.10 2.09 4.31 - - -
7/2/2561
11.2177 (0.0013%) FIXBFT - ไม่จ่าย
0.57 1.19 2.21 5.54
7/2/2561
10.0863 (-0.0009%) FIXBFT - ไม่จ่าย
0.08 0.30 0.82 - - - -
4/1/2561
; ;