กองทุนรวมทั้งหมด (FUND LIST)

ทั้งหมด 37 กองทุน
ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ปันผล ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
11.7492 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.15 0.40 0.81 1.59 1.67 2.14 -
8/2/2561
11.7132 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.15 0.41 0.81 1.59 1.71 2.15 -
8/2/2561
11.9931 (0%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.14 0.43 0.85 1.66 1.85 2.31 2.53
8/2/2561
10.4234 (0.0007%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.22 0.60 1.10 -6.10 -0.32 - -
7/2/2561
10.9458 (0.0005%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.16 0.44 0.87 1.82 2.49 - -
7/2/2561
14.0596 (0.0006%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.15 0.41 0.84 1.58 1.84 2.24 2.45
7/2/2561
14.3894 (0.0007%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.15 0.41 0.83 1.65 1.94 2.36 2.58
7/2/2561
10.1087 (-0.0010%) FIXROB - ไม่จ่าย
0.20 0.54 - - - - -
7/2/2561
11.8185 (0.0008%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.18 0.47 1.00 1.85 1.97 2.49 -
7/2/2561
11.8483 (0.0006%) FIXROB 4 ไม่จ่าย
0.18 0.50 0.89 1.73 2.02 2.40 -
7/2/2561
; ;