กองทุนรวมทั้งหมด (FUND LIST)

ทั้งหมด 45 กองทุน
ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ปันผล ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
11.8067 (0.0002%) FIXSTB 3 ไม่จ่าย
0.08 0.19 0.40 0.99 1.29 1.70 2.01
8/2/2561
ASP
16.3486 (0.0006%) FIXSTB 4 ไม่จ่าย
0.11 0.29 0.61 1.30 1.50 1.87 2.13
7/2/2561
10.2218 (0.0008%) FIXSTB - ไม่จ่าย
0.14 0.55 1.10 - - - -
7/2/2561
13.6959 (0.0008%) FIXSTB 4 ไม่จ่าย
0.16 0.43 0.95 1.97 2.01 2.33 2.46
7/2/2561
13.0378 (0.0003%) FIXSTB 4 ไม่จ่าย
0.08 0.22 0.44 0.97 1.11 1.52 1.76
8/2/2561
12.1734 (0.0001%) FIXSTB 4 ไม่จ่าย
0.07 0.17 0.35 0.82 0.92 1.34 1.71
8/2/2561
10.4864 (0.0005%) FIXSTB 4 ไม่จ่าย
0.12 0.30 0.59 1.33 - - -
8/2/2561
-
(0%) FIXSTB 4 -
0.10 0.25 0.52 1.15 1.38 1.80 -
-
(0%) FIXSTB 4 -
0.10 0.25 0.52 1.15 1.41 - -
-
(0%) FIXSTB 4 -
0.10 0.25 0.51 1.16 1.47 1.89 -
; ;