กองทุนรวมทั้งหมด (FUND LIST)

ทั้งหมด 31 กองทุน
ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ปันผล ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
8.4854 (0.0132%) MIXBAL 5 จ่าย
3.75 3.19 9.31 13.11 3.90 3.62 8.06
8/2/2561
ABV
35.6892 (0.0159%) MIXBAL 5 ไม่จ่าย
2.05 1.75 5.24 8.00 2.86 3.10 7.94
8/2/2561
19.7947 (0.0047%) MIXBAL 5 ไม่จ่าย
0.21 -0.01 0.62 1.83 2.80 3.12 3.76
8/2/2561
12.2522 (0.0106%) MIXBAL 5 ไม่จ่าย
0.60 1.01 3.83 6.35 5.26 - -
8/2/2561
-
(0%) MIXBAL 5 -
3.21 4.38 15.70 20.98
14.7698 (-0.0075%) MIXBAL 5 ไม่จ่าย
0.62 1.11 2.69 3.69 2.38 2.79 3.15
8/2/2561
16.5942 (-0.0145%) MIXBAL 5 ไม่จ่าย
0.82 1.49 4.04 5.55 3.25 3.47 4.13
8/2/2561
19.5531 (-0.0263%) MIXBAL 5 ไม่จ่าย
1.19 2.09 5.73 8.13 4.16 4.80 5.74
8/2/2561
21.7207 (-0.0371%) MIXBAL 5 ไม่จ่าย
1.53 2.29 7.48 10.10 4.77 5.22 6.48
8/2/2561
15.8561 (-0.0145%) MIXBAL 5 ไม่จ่าย
0.73 1.55 5.46 6.95 4.34 4.18 5.01
8/2/2561
; ;