กองทุนรวมทั้งหมด (FUND LIST)

ทั้งหมด 5 กองทุน
ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ปันผล ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
10.4162 (0.0304%) OTH - ไม่จ่าย
0.29 0.86 1.61 3.24 - - -
31/1/2561
10.3021 (0.0240%) OTH - ไม่จ่าย
0.23 0.69 1.50 - - - -
30/11/2560
10.2337 (0.0151%) OTH - จ่าย
0.47 -0.11 8.04 2.72 - - -
7/2/2561
10.4406 (0%) OTH - ไม่จ่าย
0.33 0.95 1.81 3.67 - - -
7/2/2561
9.9540 (0.0019%) OTH - ไม่จ่าย
0.07 1.12 - - - - -
7/2/2561
; ;