หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที

กองทุน IPO

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DY
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DO
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

; ;