กองทุน IPO

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M95
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 5/18
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 181
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M30
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EQ
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี EC
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI1
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

; ;