กองทุน IPO

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/18
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M96
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ES
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA2
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้
ชื่อ บลจ. : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล :

-

; ;