มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

CIMB-PRINCIPAL CII

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก : 180.69 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 56,129,233.29 บาท
NAV ล่าสุด : NAV % :
13.4121 0.0978%
ข้อมูล ณ วันที่ 22/1/2561

ตารางมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เดือน ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย (บาท) ราคารับซื้อคืน (บาท) ราคาสับเปลี่ยน (บาท)
ขาย ซื้อคืน
22/1/2561 56,129,233.29 13.4121 0.0978 13.6134 13.4121
13.6134 13.4121
19/1/2561 55,719,944.34 13.3143 -0.0329 13.5141 13.3143
13.5141 13.3143
18/1/2561 55,857,353.72 13.3472 0.0587 13.5475 13.3472
13.5475 13.3472
18/1/2561 55,857,353.72 13.3472 0.0587 13.5475 13.3472
13.5475 13.3472
18/1/2561 55,857,353.72 13.3472 0.0587 13.5475 13.3472
13.5475 13.3472
17/1/2561 56,359,150.72 13.2885 0.0085 13.4879 13.2885
13.4879 13.2885
16/1/2561 56,323,106.17 13.2800 0.0484 13.4793 13.2800
13.4793 13.2800
12/1/2561 53,654,777.55 13.2316 0.1024 13.4302 13.2316
13.4302 13.2316
11/1/2561 53,160,805.93 13.1292 -0.1013 13.3262 13.1292
13.3262 13.1292
11/1/2561 53,160,805.93 13.1292 -0.1013 13.3262 13.1292
13.3262 13.1292
; ;