ผลการดำเนินงาน

CIMB-PRINCIPAL CII
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
กราฟแท่งแสดงผลการเปรียบเทียบแต่ละกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ทั้งหมด 13 กองทุน

ตารางผลตอบแทนแสดงเป็นระยะ

ผลตอบแทนระยะสั้น ผลตอบแทนระยะยาว
ระยะเวลา ผลตอบแทน
1 เดือน 5.90%
3 เดือน 3.16%
6 เดือน 7.32%
1 ปี 22.23%
ระยะเวลา ผลตอบแทน
3 ปี 6.86%
5 ปี 7.53%
7 ปี -
10 ปี -
ผลตอบแทนระยะสั้น ผลตอบแทนไตรมาส
ระยะเวลา ผลตอบแทน
2559 0.64%
2558 0.04%
2557 17.71%
2556 -0.98%
ไตรมาส/ปี 2559 2558 2557
1 -2.31% 3.64% 8.24%
2 1.99% 0.58% 4.70%
3 6.93% -9.33% 0.45%
4 -5.55% 5.85% 3.41%

ตารางแสดงผลการตอบแทนย้อนหลัง

ลำดับ ชื่อกองทุน บลจ ผลการตอบแทนย้อนหลัง
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
; ;