ผลการดำเนินงาน

SSB
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์
กราฟแท่งแสดงผลการเปรียบเทียบแต่ละกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ทั้งหมด 13 กองทุน

ตารางผลตอบแทนแสดงเป็นระยะ

ผลตอบแทนระยะสั้น ผลตอบแทนระยะยาว
ระยะเวลา ผลตอบแทน
1 เดือน 2.97%
3 เดือน 6.29%
6 เดือน 19.31%
1 ปี 23.19%
ระยะเวลา ผลตอบแทน
3 ปี 9.19%
5 ปี 8.48%
7 ปี 10.91%
10 ปี 12.99%
ผลตอบแทนระยะสั้น ผลตอบแทนไตรมาส
ระยะเวลา ผลตอบแทน
2559 17.19%
2558 -6.93%
2557 27.86%
2556 -6.60%
ไตรมาส/ปี 2559 2558 2557
1 10.02% 0.74% 9.63%
2 2.29% -0.77% 7.48%
3 3.67% -5.66% 10.16%
4 0.45% -1.31% -1.49%

ตารางแสดงผลการตอบแทนย้อนหลัง

ลำดับ ชื่อกองทุน บลจ ผลการตอบแทนย้อนหลัง
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
; ;