ABCC

Rating :
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 9 เมษายน 2541
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 17.5996
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0003%
ราคาขาย (บาท) :17.5997
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 17.5996
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,738,851,365.28
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี กรณีที่กองทุนนี้นี้เป็น กองทุนต้นทาง (Switch Out) ในอัตราร้อยละ 0.05 ของมูลค่าหน่วยลงทุน กรณีที่กองทุนนี้นี้เป็น กองทุนปลายทาง (Switch In) ในอัตราร้อยละ 0.05 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 0.6955 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 10,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -12.22 -12.80 -7.70 -3.89 -15.38 -13.31 -13.38 -5.73 -11.24 -12.46 -12.71 -5.98 16.89 18.00 18.92
Standard Deviation 0.10 0.14 0.16 0.33 0.02 0.11 0.18 0.30 0.04 0.08 0.15 0.26 0.06 0.06 0.07
Information Ratio -12.42 -13.05 -7.85 -3.98 -15.55 -13.50 -13.62 -5.84 -11.37 -12.62 -12.91 -6.09 -3.10 -4.76 -7.24
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินประเภทอื่นอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีคุณภาพดี และเงินฝากในรูปสกุลเงินบาท ในกรณีมีการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีการเสนอขายในต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินประเภทอื่นอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีคุณภาพดี และเงินฝากในรูปสกุลเงินบาท ในกรณีมีการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีการเสนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะดำเนินการลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง :
179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2352-3333 โทรสาร: 0-2352-3389
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 28 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3379
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ., ธพ. ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์บริการ เลขที่ 399 ถ.สุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   โทรศัพท์ 0-2788-2000 โทรสาร 0-2788-4848

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
10,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือตัวแทน  (1) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันทำการของธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ และเป็นตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าวก่อนจึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฎว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่มีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หากข้อมูลที่ส่งมาทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการไปตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ หมายเหตุ ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการส่งคำสั่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทำความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการให้บริการนี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการช่องทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนโดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน (3) บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หลังจากบริษัทจัดการหรือตัวแทนได้รับ “ใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” พร้อมทั้งเอกสารประกอบคำสั่งขาย เช่น สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับนิติบุคคล) เป็นต้นแล้ว บริษัทจัดการหรือตัวแทนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (5) ยกเว้นกรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ และยกเว้นตามข้อ 10. "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"  บริษัทจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด (6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น (7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือตัวแทน และบริษัทจัดการหรือตัวแทนยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสั่ง" และข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือข้อ 12. "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (1) คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ บริษัทจัดการจะให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ถือหน่วยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (2) ขั้นตอนการขอใช้บริการ ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มีไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและตัวแทน หรือสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ(www.aberdeen-asset.co.th) โดยต้องกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือหน่วยให้ไว้หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปยังที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ( Email address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนี้ผู้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของนำรหัสผ่านไปใช้ทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (3) หลักเกณฑ์การให้บริการ ผู้ถือหน่วยสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรณีทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการขายคืนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น กรณีทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการขายคืนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป กรณีทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นรายการขายคืนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกที่เปิดดำเนินการ บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำรายการของผู้ถือหน่วยเท่านั้น (4) เงื่อนไขการใช้บริการ 1. ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยมีหน้าที่ในการศึกษาและปฎิบัติตามขั้นตอนในการทำรายการตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน 2. รายการสั่งขายหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วยเสมือนว่าผู้ถือหน่วยได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือตัวแทนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน 3. กรณีที่ผู้ถือหน่วยได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการขายคืนหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ถือหน่วยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ หากพ้นเวลา 13.00 น..ของวันที่จะมีผลเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น 4. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและตัวแทน รวมทั้งประกาศไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ 6. การให้บริการขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ถือหน่วยเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มิได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการ 7.4.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนำเสนอวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและตัวแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ทั้งนี้ วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;