ABFTH

Rating :
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 23 กุมภาพันธ์ 2549
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 1,224.4223
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -1.3954%
ราคาขาย (บาท) :1,226.8712
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 1,221.9735
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 9,642,995,562.49
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.0 หรือ 1.07 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในระยะแรกบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 0.1 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนแต่ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลก่อน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันบังคับใช้
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio 1.77 0.92 0.36 - 0.55 0.97 0.58
Standard Deviation 2.64 2.52 3.48 - 1.91 2.77 3.15
Information Ratio -0.12 -0.97 -0.12 - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่ตั้ง :
บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนรายใหญ่ ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก เมื่อกองทุนมีอายุครบ 1 เดือน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนพิเศษครั้งแรกให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, TSD 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
-

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.4.1เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

(1) จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการได้กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนรายใหญ่ในแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

(1.1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน

1 หน่วยรับซื้อคืน

(1.2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง

1 หน่วยรับซื้อคืน(1.3) EMEAP

1 หน่วยรับซื้อคืน

(1.4) ผู้ลงทุนทั่วไป

เนื่องจากบริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น ผู้ลงทุนทั่วไปจะต้องขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือในตลาดรองตราสารหนี้

กรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินนั้นเป็นจำนวนต่ำกว่า 1 หน่วยรับซื้อคืนได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นอย่างอื่นได้

(2) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2.1) ผู้ลงทุนรายใหญ่

เว้นแต่กรณีที่มีวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต้อง ระบุรายละเอียดรวมถึงประเภท จำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืน รวมถึงนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทจัดการร้องขอ แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่มีหน่วยลงทุนอยู่ในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน โดยฝากไว้ภายใต้บัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือฝากไว้ภายใต้บัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการโอนหน่วยลงทุนจากบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดไปยังบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีสำหรับรับโอนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนรายใหญ่จะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนงอย่างครบถ้วนชัดเจน แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนทวีคูณของหน่วยรับซื้อคืนที่กำหนดไว้

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบและได้บันทึกรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

นอกจากนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองอาจขายคืนหน่วยลงทุนที่อยู่ในความดูแลในปริมาณหรือมูลค่าที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษได้ เมื่อบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทจัดการสามารถดำเนินการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟจากผู้ลงทุนในปริมาณหรือมูลค่าที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทได้แล้ว ทั้งนี้ วิธีการขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อย่อย (2.2) ข้างล่างนี้ โดยอนุโลม

(2.2) ผู้ลงทุนทั่วไป

บริษัทจัดการจะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป เว้นแต่ ในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถขายหน่วยลงทุนโดย

(2.2.1) ขายหน่วยลงทุนกับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศรายชื่อผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปทราบต่อไป และ/หรือ

(2.2.2) เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดรองตราสารหนี้และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถขายหน่วยลงทุนได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดรองตราสารหนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดรองตราสารหนี้และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนติดต่อกำหนดแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองตราสารหนี้โดยผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ค้าหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนทั่วไปอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ค้าหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี จะเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

(2.3) กรณีที่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทจัดการสามารถดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟจากผู้ถือหน่วยลงทุนในปริมาณหรือมูลค่าที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทได้แล้ว บริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยตรงจากผู้ลงทุนทั่วไปได้ โดยในการรับซื้อคืนดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(2.3.1) ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปนั้น บริษัทจัดการอาจยอมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ลงทุนแต่ละรายจะต้องขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณหรือมูลค่าตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ซึ่งต้องไม่เกิน 10 ล้านบาทและปริมาณหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนในแต่ละวันทำการรับซื้อคืนพิเศษรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขมูลค่าสูงสุดที่บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษเป็นอย่างอื่นได้ โดยจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ลงทุนทราบ

(2.3.2) ในกรณีที่วันทำการรับซื้อคืนพิเศษใด มีผู้ลงทุนทั่วไปสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีปริมาณหรือมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่าที่กำหนดในข้อย่อย (2.3.1) ข้างต้นบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษนั้น ทั้งนี้ ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน (Pro Rata)

(2.3.3) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหน่วยลงทุนอยู่ในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน โดยฝากไว้ภายใต้บัญชีของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือฝากไว้ภายใต้บัญชีของผู้รับฝากหน่วยลงทุน และต้องการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการโอนหน่วยลงทุนจากบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดไปยังบัญชีผู้รับฝากหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีสำหรับรับโอนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนงอย่างครบถ้วนชัดเจน แล้วนำคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบอื่น (ถ้ามี) ไปยื่นต่อบริษัทจัดการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

(2.3.4) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่กองทุนต้องขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนอันเนื่องมาจากการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 15.3 "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในส่วน "อื่น ๆ" ซึ่งระบุเกี่ยวกับ Dilution Fee ข้อย่อย (2)(3) การจัดสรรค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

กรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใดมีจำนวนรวมกันเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในจำนวนที่ไม่เกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขาย (“จำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้”) โดยในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดสรรดำเนินการตามลำดับดังนี้

(3.1) หน่วยลงทุนจำนวน 3 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนจากผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองก่อน โดยในกรณีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองมีจำนวนน้อยกว่าจำนวน 3 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ จำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปรวมสำหรับการรับซื้อคืนตาม (3.2) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนได้ตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองทั้งหมด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน (Pro Rata) โดยหน่วยลงทุนส่วนที่บริษัทจัดการยังไม่ได้รับซื้อคืนจากผู้ดูแลสภาพคล่องหรือรับซื้อคืนไม่ครบตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะถูกนำไปรวมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อย่อย (3.2) ข้างล่างนี้ ต่อไป

(3.2) หน่วยลงทุนจำนวน 2 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้และจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถรับซื้อคืนได้ในส่วนที่เหลือจากการรับซื้อคืนจำนวนหน่วยลงทุนดังกล่าวจากผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรองตาม (3.1) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ดูแลสภาพคล่องในส่วนที่บริษัทจัดการยังไม่ได้รับซื้อคืนหรือรับซื้อคืนไม่ครบด้วย อนึ่ง ในกรณีที่ไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน (Pro Rata)

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือด้วยเงินก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนอย่างช้าภายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น

สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษนั้น บริษัทจัดการจะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยเงิน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน บริษัทจัดการอาจชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละ 1 หน่วยรับซื้อคืนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยนำจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแสดงความจำนงที่จะขายคืนคูณด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น

(2) บริษัทจัดการจะนำจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแสดงความจำนงที่จะขายคืนตาม (1) หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนใน 1 หน่วยรับซื้อคืน

(3) บริษัทจัดการจะนำผลรวมของจำนวนตราสารแต่ละตราสารในตะกร้าตราสารค่ารับซื้อคืน 1 หน่วยรับซื้อคืนคูณผลการคำนวณตามข้อย่อย (2)

(4) มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จะโอนให้ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคำนวณมูลค่าโดยใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ วันทำการซื้อขายนั้น

(5) ในกรณีที่ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อย่อย (1) นั้นสูงกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (3) พร้อมทั้งจำนวนเงินสดที่เป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อย่อย (1) และข้อย่อย (4) ให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(6) ในกรณีที่ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อย่อย (1) ข้างต้นนั้นน้อยกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (4) บริษัทจัดการจะแจ้งส่วนต่างให้ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบ และจะโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อย่อย (4) ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินสดให้กับกองทุนเท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อย่อย (1) และข้อย่อย (4)

ในกรณีที่บริษัทจัดการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่รับซื้อคืนโดยใช้ผลลัพธ์จากการคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น หักด้วยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด (ถ้ามี)

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ


บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการที่ 3 นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน


(4) การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนโดยชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (payment-in-kind) ตามที่คำนวณได้จากข้อ (3) ทั้งนี้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งบริษัทได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยในทางปฏิบัติกรณีปกติ บริษัทจัดการจะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันทำการที่ 3 นับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งบริษัทจัดการได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;