ASP

Rating :
กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 22 กรกฎาคม 2542
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 16.3486
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0006%
ราคาขาย (บาท) :16.3487
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 16.3486
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 2,138,601,780.31
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มีข้อมูล
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio 0.92 -0.22 -0.93 -1.85 0.47 1.43 -0.64 -1.58 -1.67 -0.19 -0.10 -1.29 24.19 23.08 22.05
Standard Deviation 0.09 0.11 0.14 0.32 0.03 0.12 0.16 0.24 0.03 0.09 0.15 0.21 0.05 0.07 0.09
Information Ratio 0.93 -0.23 -0.95 -1.89 0.48 1.46 -0.65 -1.61 -1.69 -0.19 -0.11 -1.31 -2.85 -0.71 -0.98
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก โดยอาจจะมีการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และอาจทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120                             โทรศัพท์ 0-2672-1000
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
แอสเซท พลัส จำกัด, บลจ. ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-672-1000 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะ กรรมก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธ. ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 สำนักงานเลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทนฯ (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนฯ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.00 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทนฯ ภายหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านสำนักงานบริการของบริษัทจัดการภายหลัง เวลา 15.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือว่า เป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ว (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน โดยบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทนฯ ที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน (3)ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (4) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับ ตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี (6)ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ หรือตัวแทนฯ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใด ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนฯ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วย ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (8) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบสำคัญหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบสำคัญ หน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุนเสียก่อน 7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการ โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ และตัวแทนฯ) (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้กรอกรายละเอียดในแบบคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์แล้ว ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์จะต้องสั่งขายคืน สำหรับการสั่งขายคืนแต่ละครั้ง ตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ การใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ให้ครบถ้วน โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ ภายในเวลา 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ได้เมื่อบริษัทจัดการได้ออกเลขรหัสประจำตัวให้แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินสำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (2) การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป นั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนหากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าว และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะใช้หลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการเท่านั้นเป็นหลักฐานในการทำรายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (4) ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์แล้ว จะเพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 5.2.4  ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น (6) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (7) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบสำคัญหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบสำคัญหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุนเสียก่อน 7.4.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึงได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต 7.4.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดข้องของระบบ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้บริการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;