ASP-AIF8

Rating :
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 20 พฤศจิกายน 2557
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยุติการจัดตั้งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.7 “การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน”
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.7765
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.9047%
ราคาขาย (บาท) :9.7766
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.7765
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,079,904,111.77
ข้อมูล ณ 26/4/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในตราที่ไม่เท่ากัน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที่ไม่เท่ากัน
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ *
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 50,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 50,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio - - - - 19.42 - - - -0.88 - - -
Standard Deviation - - - - 0.06 - - - 8.50 - - -
Information Ratio - - - - 14.45 - - - -0.91 - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื่อถือลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2672 1000 โทรสาร 0-2286 4480-1
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธ. เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2470 3200-1 โทรสาร 0 2470 1996-7

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
50,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
50,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบแรกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน และในรอบต่อๆไป บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เนต ที่บริษัทจัดการได้รับหลังวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในรอบใด บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการซื้อขายในรอบถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนด้วยตนเอง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายในวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการโดยทางโทรสารได้ ภายในวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น. โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทั้งหมดให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสาร กรณีมีเหตุมีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร หากปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และได้ดำเนินการตามโทรสารแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามโทรสารนั้นแล้ว 7.4.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ 7.4.4 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต (Internet) บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เนต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เนต 7.4.5 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบแรกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน และในรอบต่อๆไป บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชี ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการการซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 7.4.6 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืนโดย คูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุน ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 7.4.7 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่น ๆ โปรดระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;