ASP-ASIAN

Rating :
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 26 ตุลาคม 2550
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 13.0708
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.3992%
ราคาขาย (บาท) :13.2670
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 13.0708
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 799,318,006.43
ข้อมูล ณ 6/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี โดยระหว่างการเสนอขายครั้งแรก จะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.8025 ของมูลค่าหน่วยลงทุนและ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีจำนวนเงินจองซื้อตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี โดยจะเรียกเก็บเฉพาะในกรณีที่หน่วยลงทุนมีอายุการถือครองน้อยกว่า 1 ปี (365 วัน) โดยบริษัทจัดการจะใช้เกณฑ์ “เข้าก่อน-ออกก่อน (First in First out)” ในการนับอายุการถือครอง โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้ทำรายการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี โดยระหว่างการเสนอขายครั้งแรกจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.8025 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และจะยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีจานวนเงินจองซื้อตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ * ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจได้รับเงินค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจะนำเข้ากองทุนทั้งหมด และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.91 0.26 0.16 - 0.54 0.23 0.37 - 2.08 0.56 0.65 0.11 4.16 0.89 0.86
Standard Deviation 16.02 12.27 16.79 - 15.79 14.44 13.79 - 10.53 14.79 12.82 18.80 9.07 14.17 13.32
Information Ratio -0.69 -0.31 -0.31 - 0.62 -0.03 0.00 - 0.56 0.16 0.06 0.02 N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Advisor World - Asian Special Situations Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Fidelity Management & Research Company (FMR) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Advisor World - Asian Special Situations Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Fidelity Management & Research Company (FMR) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) ที่จดทะเบียนที่เบอร์มิวดา เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากระยะสั้น หรือตราสารที่เทียบเท่า เงินสด (near cash) ระยะสั้น ซึ่งสถาบันการเงินในประเทศที่กองทุนได้ลงทุน เป็น ผู้ออก เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอ การลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง สินทรัพย์สภาพคล่อง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ในประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อสำรองไว้สำหรับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2672 1000 โทรสาร 0-2286 4480 -1
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
แอสเซท พลัส จำกัด, บลจ. ชั้น 17 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4473 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธ. ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 สำนักงานเลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
5,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;