ASP-EUPROP

Rating :
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 11 สิงหาคม 2558
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.8571
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.2324%
ราคาขาย (บาท) :10.0051
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.8571
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 137,960,331.19
ข้อมูล ณ 6/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ *
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio - - - - -0.98 - - - 1.08 - - -
Standard Deviation - - - - 15.80 - - - 9.05 - - -
Information Ratio - - - - -1.45 - - - 1.31 - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities(กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
ที่ตั้ง :
17 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4473
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด 17 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4473
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 สำนักงานเลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
5,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ หากตรงกับวันหยุดของบริษัทจัดการ กองทุนหลัก หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะประกาศกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมวันทำการซื้อขาย โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้รับหลังเวลา 15.30 น. บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน สำหรับวันทำการiรับซื้อคืนถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนด้วยตนเอง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการรับซื้อคืนโดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น.ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการโดยทางโทรสารได้ ทุกวันทำการรับซื้อคืนตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทั้งหมดให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสาร กรณีมีเหตุมีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร หากปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และได้ดำเนินการตามโทรสารแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามโทรสารนั้นแล้ว 7.4.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ 7.4.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต (Internet) บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต 7.4.5 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดข้องของระบบ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้บริการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 7.4.6 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการรับรับซื้อคืน การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการการซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 7.4.7 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุน ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 7.4.8 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่น ๆ โปรดระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;