ASP-STRATEGIC

Rating :
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 14 พฤศจิกายน 2556
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.7181
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0223%
ราคาขาย (บาท) :9.7425
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.6938
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 92,813,503.88
ข้อมูล ณ 6/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ในกรณีที่หน่วยลงทุนมีอายุการถือครองน้อยกว่า 3 เดือน โดยกองทุนจะเป็นผู้ได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้เกณฑ์ “เข้าก่อน-ออกก่อน (First in First out)” ในการนับอายุการถือครอง โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้ทำรายการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ*
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.40 - - - -1.06 - - - 2.97 -0.12 - - 2.09 -0.15 -
Standard Deviation 12.45 - - - 14.55 - - - 4.58 12.04 - - 8.87 12.50 -
Information Ratio - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หลักทรัพย์และหรือ ทรัพย์สินในต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4480 -1
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
แอสเซท พลัส จำกัด, บลจ. ชั้น 17 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4473
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธ. ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 สำนักงานเลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
5,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ที่เป็นวันทำการปกติของบริษัทจัดการตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการซื้อขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกไว้ในหนังสือชี้ชวน สำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับหลังเวลา 15.30 บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการซื้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ “วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนด้วยตนเอง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการซื้อขาย โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น. ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการโดยทางโทรสารได้ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ถึงเวลา 15.30 น. โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทั้งหมดให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสาร กรณีมีเหตุมีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร หากปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และได้ดำเนินการตามโทรสารแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามโทรสารนั้นแล้ว 7.4.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ 7.4.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต (Internet) บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนจะเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต 7.4.5 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดข้องของระบบ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้บริการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 7.4.6 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการให้บริการการซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 7.4.7 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนปรับเพิ่มขึ้นทุก ๆ 0.50 บาท จากมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งต้น 10.00 บาท เช่น เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนผ่านจุดที่มีมูลค่าเท่ากับ 10.50 บาท, 11.00 บาท, 11.50 บาท, 12.00 บาท, 12.50 บาท, 13.00 บาท ,13.50 บาท, 14.00 บาท, 14.50 บาท, 15.00 บาท, 15.50 บาท, 16.00 บาท, 16.50 บาท, 17.00 บาท, 17.50 บาท, 18.00 บาท, 18.50 บาท, 19.00 บาท, 19.50 บาท, 20.00 บาท, ……… ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันทำการที่มูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้นผ่านจุดดังกล่าว และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดได้เพียงพอที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งล่าสุด ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติแต่ละครั้ง จะต้องมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนอัตโนมัติครั้งก่อนหน้า เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 7.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 7.4.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืน โดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุน ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น 7.4.9 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนในการชำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่น ๆ โปรดระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;