BGOLDRMF

Rating :
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 19 พฤษภาคม 2553
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.7759
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0085%
ราคาขาย (บาท) :9.7760
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.7759
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,107,388,057.44
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคารับซื้อคืน (โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนติดต่อกันมากกว่า 1 ปี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในจำนวนเงิน 50 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 500.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.28 -0.65 -0.11 - 0.62 -0.03 -0.47 - -0.27 0.09 -0.41 - -0.06 -0.08 -0.32
Standard Deviation 12.74 15.82 15.16 - 15.01 12.76 14.55 - 9.33 11.75 13.88 - 9.10 11.37 13.84
Information Ratio - - - - - - - - N/A N/A N/A - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐของประเทศเกาหลีใต้ ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้อื่น โดยที่ตราสารดังกล่าวจะต้องออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาลกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐของประเทศเกาหลีใต้ ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้อื่น โดยที่ตราสารดังกล่าวจะต้องออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธ. เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนัก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธ. เลขที่ 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200-2

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
500.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
อื่นๆ / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
 
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่น ๆ โปรดระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;