BLTF75

Rating :
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 18 พฤษภาคม 2550
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรือกฏหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 31.4213
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0627%
ราคาขาย (บาท) :31.4214
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 31.4213
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 36,199,129,044.65
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหากจะเรียกเก็บบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและตัวแทน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี 50 บาทต่อรายการ สำหรับหน่วยลงทุนที่ถือมากกว่า 1 ปี และสำหรับหน่วยลงทุนที่ถือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (ขั้นต่ำ 50 บาท)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี (1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในจำนวนเงิน 200 บาทต่อรายการ (2) กรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในระยะแรก ทั้งในกรณีเป็นกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 500.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.24 0.40 0.80 - 1.52 0.67 0.93 - 1.45 0.61 0.61 0.56 1.67 0.86 0.45
Standard Deviation 6.94 11.66 12.30 - 8.71 7.82 10.83 - 5.75 8.89 11.04 13.80 5.69 8.58 11.00
Information Ratio 1.25 0.68 0.56 - 0.87 0.94 0.95 - -2.23 -0.10 -0.44 0.44 -2.14 -0.27 -0.51
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งเน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่ง หนี้ เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธพ. 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธ. เลขที่ 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200-2

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
500.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
อื่นๆ / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งขาย หรือแก้ไขวิธีการสั่งขาย หรือแก้ไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งขาย  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้โดยวิธีดังนี้ - บริษัทจัดการ - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน - ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) - ระบบเอทีเอ็ม (ATM) - ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) 1. บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ในทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบ ถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 2. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำ สั่งขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 3. ระบบอินเตอร์เน็ต ( Internet) อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น  1. บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการบัว หลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำขอใช้บริการ”) หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ในกรณีผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วย ลงทุนตามที่ระบุไว้ การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์ กิ้ง สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ หน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่า ที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 2. บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย บริการบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำขอใช้บริการ”) หรือคำขออื่นในทำนองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android หรือ WAP ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ในกรณีผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วย ลงทุนตามที่ระบุไว้ การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ หน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่า ที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ สามารถคำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 4. ระบบเอทีเอ็ม (ATM) ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านครื่องเอทีเอ็มในช่วงระยะเวลา ที่บริษัทจัดการเปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการ ธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งขายต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM การสั่งขายหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM สามารถดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นาย ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่า ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อ ผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ เท่านั้น ไม่ใช่หลักฐาน ในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งขายจะเลือกทำการสั่งขายหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดและชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง ทะเบียน การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบเอทีเอ็มให้สามารถทำได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม 5. ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง โทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น  บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ในช่วงระยะ เวลาที่บริษัทจัดการเปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการ ธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง โทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งมีระบุอยู่ ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถดำเนินการได้ครั้งละ ไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นาย ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่า ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการ ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่า ที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น   ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง โทรศัพท์ไม่ได้ หากการทำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อ ผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายเป็นเพียงเอกสาร บันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลง ทะเบียน การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำหนดเวลารับคำสั่งขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถทำได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;