CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF

Rating :
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 19 กรกฎาคม 2548
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 29.3351
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0740%
ราคาขาย (บาท) :29.3997
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 29.2706
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 2,037,132,254.68
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี --ไม่มี--
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี --ไม่มี--
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง --ไม่มี--
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 0.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.89 0.44 0.62 0.43 1.14 0.55 0.75 0.47 3.86 0.80 0.81 0.45 3.87 1.14 0.71
Standard Deviation 9.63 13.52 16.01 20.86 10.04 10.51 12.82 20.37 7.49 12.17 14.73 19.29 7.39 11.68 14.68
Information Ratio 2.03 1.94 1.64 0.90 0.52 1.22 1.13 0.83 2.21 0.88 0.67 0.85 1.67 0.94 0.59
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ลงทุนหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ที่ตั้ง :
44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 15 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167 www.cimb-principal.com
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด   44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 15 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2686-9500, โทรสา
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน    หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)    หักด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 7.4.2.1 สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ก) ขั้นตอนและวิธีการ (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยต้องกรอกข้อความในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความจำนงให้ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง (2) ผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัทจัดการเป็นรายกรณี (3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) )สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้นด้วย (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือขายแล้วทำให้คงเหลือต่ำกว่าจำนวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกำหนด   บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว  บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว  (6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่ง “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี   /และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้” ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 7.4.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com)  (1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.cimb-principal.com หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ (2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้ (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “http://www.cimb-principal.com” ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ (4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้  ให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน (5) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7.4.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.cimb-principal.com หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4000 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  (3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (4) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน (6) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7.4.3 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์  (2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;