CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF

Rating :
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 19 กรกฎาคม 2548
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 28.2588
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.1884%
ราคาขาย (บาท) :28.3211
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 28.1966
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,890,873,865.65
ข้อมูล ณ 14/12/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี --ไม่มี--
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี --ไม่มี--
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเอง --ไม่มี--
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 0.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.89 0.44 0.62 0.43 1.14 0.55 0.75 0.47 3.86 0.80 0.81 0.45
Standard Deviation 9.63 13.52 16.01 20.86 10.04 10.51 12.82 20.37 7.49 12.17 14.73 19.29
Information Ratio 2.03 1.94 1.64 0.90 0.52 1.22 1.13 0.83 2.21 0.88 0.67 0.85
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ลงทุนหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ที่ตั้ง :
44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 15 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167 www.cimb-principal.com
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด   44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 15 ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2686-9500, โทรสา
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน    หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)    หักด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 7.4.2.1 สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ก) ขั้นตอนและวิธีการ (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อขายคืนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยต้องกรอกข้อความในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความจำนงให้ครบถ้วนชัดเจน และจะต้องระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง (2) ผู้ขายคืนที่ได้ทำการยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการพิจารณาของบริษัทจัดการเป็นรายกรณี (3) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) )สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้นด้วย (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือขายแล้วทำให้คงเหลือต่ำกว่าจำนวนที่ตามเงื่อนไขกองทุนกำหนด   บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสาร และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว  บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว  (6) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่ง “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี   /และ/หรือเอกสาร/ข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้” ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 7.4.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.cimb-principal.com)  (1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.cimb-principal.com หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ (2) ในการเข้ามาใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการครั้งแรก ระบบจะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่ได้รับเป็นรหัสผ่านใหม่เสียก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้ (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้โดยเข้าสู่ระบบการซื้อขายโดยผ่านทางเว็บไซต์ “http://www.cimb-principal.com” ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ (4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้  ให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน (5) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7.4.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (1) ผู้ที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.cimb-principal.com หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หลังจากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดและเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ (2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2352-4000 กด 2 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  (3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (4) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารการบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการสั่งซื้อขายขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุน (6) การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7.4.3 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์  (2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;