CIMB-PRINCIPAL GREITs

Rating :
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 7 มีนาคม 2560
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / 1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ้นสุดลงหรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบ จากผู้ถือหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีที่ ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ มีความผันผวนอย่างรุนแรง เป็นต้น 2) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.4550
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0233%
ราคาขาย (บาท) :9.5969
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.4550
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,439,444,923.05
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน  
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio - - - -
Standard Deviation - - - -
Information Ratio - - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-10

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ที่ตั้ง :
44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด 44  อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2686-9595 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 02-470-5920  , โทรสาร : 02-470-1996<

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
5,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
วิธีการ วันเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ 7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาทำการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน   เอกสารประกอบการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งคำสั่งขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น กรณีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต กรณีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.00 น. ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวเป็นวันที่ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นที่คำนวณได้ ภายใน 2 วันทำการ (ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้นหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน  หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยในกรณีที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการหักกลบหนี้กันให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สั่งขายคืนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการได้ เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1. คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคำสั่งขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้รับและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน ทั้งนี้ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทำให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหรือมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน   หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ทำรายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของคำสั่งขายคืนนั้น ๆ 3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการนำส่ง เว้นแต่กรณีบริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการนำส่งและหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขอื่น ๆ 1.    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 2.    บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ 2.1  การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เช่น - การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (automatic teller machine) (ถ้ามี) - บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) (ถ้ามี) - อินเทอร์เน็ต (internet) (ถ้ามี) - สื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมในอนาคต โดย การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 2.2 การขายคืนหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ทำได้ 3.    กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งคำสั่งขายคืนตัวจริง และเอกสารทั้งหมดให้บริษัทจัดการภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสารนั้น และหากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งขายคืนทางโทรสารของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร 4.    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  5.    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 6.          บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”  “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;