CORE

Rating :
กองทุนเปิด คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 27 สิงหาคม 2550
อายุโครงการ :
10 ปี เดือน วัน/ กองทุนสามารถขยายอายุโครงการได้ โดยได้รับมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 6.7025
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -
ราคาขาย (บาท) :6.7026
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 6.7025
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 246,653,293.49
ข้อมูล ณ 28/8/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มีข้อมูล ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : บริษัทจัดการไม่คิดค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยรายเดิมที่ประสงค์จะลงทุนเพิ่มหรือผู้ถือหน่วยรายใหม่ในอัตราร้อยละ 9 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มเติม โดยถือเป็นผลประโยชน์คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายเดิม ในอัตราร้อยละ 8 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะจัดเก็บเพียงครั้งเดียว
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มีข้อมูล ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มีข้อมูล ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ จะเก็บในอัตราร้อยละ 2.0 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.54 -0.83 -0.76 - 0.89 -0.33 -0.56 - 0.30 -0.18 -0.52 -
Standard Deviation 5.56 15.19 12.05 - 5.84 5.84 12.43 - 4.51 5.71 12.39 -
Information Ratio -1.43 -1.03 -1.07 - -0.05 -0.98 -1.03 - 0.02 -0.71 -0.86 -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดให้สามารถลงทุนได้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดให้สามารถลงทุนได้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนจะเน้นลงทุนในธุรกิจ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน หรือพลังงานทดแทน หรือธุรกิจ หรือกิจการที่มีส่วนในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาการลงทุนคือ 5 ปีแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (structured note) บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(efficient portfolio management) และเพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานได้ออกประกาศเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนอัตราส่วนการลงทุนในสัญญา หรือตราสารดังกล่าว

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และ ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2104
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน), บลจ. เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และ ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2104
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-298-0821-7 โทรสาร : 02-298-0835

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
การจัดสรรผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการและที่ปรึกษากองทุน จะเป็นไปตามสัญญาการลงทุน บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto redemption) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพื่อจัดสรรผลตอบแทน เมื่อกองทุนได้รับเงินปันผล และ/หรือดอกเบี้ยรับ และ/หรือรายได้อื่นๆ จากการลงทุนใน core assets และ non-core assets และ/หรือเงินจากการขายหลักทรัพย์ core assets และมิได้นำไปลงทุนต่อ โดยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการกองทุน สำหรับเงินจากการขายหลักทรัพย์ non-core assets และมิได้นำไปลงทุนต่อ จะต้องได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการกองทุนและได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนวณจำนวนเงินที่จะทำการขายคืนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ตาม สัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ณ วันปิดสมุดทะเบียน 2. ดำเนินการขายคืนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน 3. ส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือพนักงานส่งเอกสาร และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติ โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเปิด คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์ จะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง และไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติภายใต้ข้อ 18 “การเลื่อนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” ข้อ 19” การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและ ข้อ 20 “ การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่น ๆ โปรดระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;