F-RMF

Rating :
กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 25 ธันวาคม 2544
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 15.2969
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0007%
ราคาขาย (บาท) :15.2970
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 15.2969
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 202,555,199.34
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มีข้อมูล
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 2,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio 2.50 1.32 -0.07 0.23 -0.90 0.94 0.25 0.24 10.29 6.95 8.13 0.27 14.00 7.34 8.10
Standard Deviation 0.38 0.35 0.45 1.25 0.47 0.44 0.43 1.19 0.14 0.23 0.27 1.05 0.11 0.21 0.26
Information Ratio -3.13 -2.11 -1.56 -1.20 -2.36 -2.02 -2.19 -1.20 -1.19 -0.91 -0.83 -1.10 -2.77 -0.77 -0.97
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีความมั่นคงเป็นหลัก และให้ผลตอบแทนสูง เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน เป็นต้น แต่จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรา สารทุนหรือกองทุนรวมผสม ตลอดจนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีความมั่นคงเป็นหลัก และให้ผลตอบแทนสูง เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน เป็นต้น แต่จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรา สารทุนหรือกองทุนรวมผสม ตลอดจนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมผสม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ที่ตั้ง :
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
วรรณ จำกัด, บลจ. 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธพ. 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0-2470-1952

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
2,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
กรณีปกติ 7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการหลังจากวันยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดหรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจำนงโดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ (3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (4) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น   (8) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน (9) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนขององทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุความประสงค์ดังกล่าวให้ชัดเจนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และต้องเป็นการขายคืนทั้งจำนวน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 9.1 ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยการจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใหม่ หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใหม่ แล้วแต่กรณี 9.2 จัดทำและจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการกำหนด 7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้กรอกรายละเอียดในแบบคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์แล้ว ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์จะต้องสั่งขายคืน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ให้ครบถ้วน โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ ภายในเวลา 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยผู้ถือลงทุนจะสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ได้เมื่อบริษัทจัดการได้ออกเลขรหัสประจำตัวให้แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (2) การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการ ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นๆ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดหรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนหากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าว และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะใช้หลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการเท่านั้นเป็นหลักฐานในการทำรายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (4) ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์แล้วจะเพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น (6) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (7) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน 7.4.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องทำการเปิดบัญชีการขอใช้บริการผ่าน Internet โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและได้รับรหัสผ่าน (ตามขั้นตอนการขอใช้บริการผ่าน Internet) จากบริษัทจัดการแล้วเท่านั้น (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดหรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือ หน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมูลค่าของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น อนึ่ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน (5) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (7) ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (9) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน (10) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุความประสงค์ดังกล่าวให้ชัดเจนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และต้องเป็นการขายคืนทั้งจำนวน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้ 10.1 ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยการจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใหม่ หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพใหม่ แล้วแต่กรณี 10.2 จัดทำและจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการกำหนด 7.4.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทางบริการรับชำระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ (ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่มี
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;