GOLD-RMF

Rating :
กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 9 เมษายน 2553
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.9004
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0714%
ราคาขาย (บาท) :9.9005
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.8756
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 126,452,084.86
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี  
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี (1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง - กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยตรงจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน - กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 2.477050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียม การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการนี้ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต่างๆ ที่กองทุนนี้ไปลงทุน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการลงทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 2,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.97 -0.76 -0.18 - 0.65 -0.17 -0.51 - -0.10 -0.05 -0.49 - 0.31 -0.17 -0.42
Standard Deviation 13.56 16.94 16.61 - 16.91 14.24 15.94 - 9.52 12.52 14.77 - 9.38 12.14 14.73
Information Ratio - - - - - - - - N/A N/A N/A - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเงินลงทุน ส่วนที่ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝากในประเทศ ที่มีอายุของตราสารไม่เกินกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเงินลงทุน ส่วนที่ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝากในประเทศ ที่มีอายุของตราสารไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ที่ตั้ง :
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
วรรณ จำกัด, บลจ. 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธ. 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
2,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;