K-VALUE

Rating :
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 27 มกราคม 2538
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 7.2804
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0043%
ราคาขาย (บาท) :7.3533
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 7.2804
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 2,806,249,754.24
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี โดยในระยะแรกของการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นทำให้อัตราค่าธรรมเนียมน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนสำหรับจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุนวิวัฒน์ที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 16.30 น.ของวันที่ 31 มกราคม 2540
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราร้อยละ 1.875 หรือ 2.0063 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 500.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.67 0.25 0.55 0.48 0.76 0.07 0.58 0.46 3.11 0.36 0.47 0.40 1.36 0.39 0.27
Standard Deviation 6.78 13.94 15.22 21.62 12.20 11.23 13.41 21.38 7.14 11.89 14.33 20.34 10.22 12.41 14.65
Information Ratio 0.70 0.49 0.36 0.87 0.41 0.35 0.68 0.72 1.24 -0.30 -0.54 0.62 -0.53 -0.60 -0.70
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุนที่ มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และสามารถรับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 673 3999 โทรสาร 02 673 3900
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบัติการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2230 2240-1

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
500.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
500.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
500.00 บาท
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;