หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที

KAEQ

Rating :
กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 15 พฤศจิกายน 2545
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 98.0704
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.5633%
ราคาขาย (บาท) :101.0126
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 95.1283
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 3,650,536,635.27
ข้อมูล ณ 18/9/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มีข้อมูล บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มีข้อมูล บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ “วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มีข้อมูล ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง ให้มีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในขณะนั้น ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง ให้มีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุน แต่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 500.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.04 0.30 0.54 0.50 1.27 0.42 0.68 0.53 0.94 0.38 0.52 0.50
Standard Deviation 8.95 14.88 17.36 22.53 10.16 10.78 13.92 22.09 5.97 8.90 12.65 21.42
Information Ratio 1.70 0.76 0.62 1.27 1.31 1.48 1.22 1.25 0.50 1.24 0.87 1.10
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นเป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงุทน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่ตั้ง :
สำนักงานอยู่เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น 18 เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามาไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2470 1976-83
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2230 2240-1 โทรสาร 0 2231 5507-8

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
500.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่ระบุ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
500.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
500.00 บาท
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ
; ;