KFFLEX

Rating :
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 1 ธันวาคม 2549
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ประเภทโครงการจัดการ : กองทุนรวมผสมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและจัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในกลุ่มกองทุนดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 29.6309
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.1510%
ราคาขาย (บาท) :29.6903
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 29.5716
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 449,308,091.74
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้กับผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ลงทุนประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการหรือภายใต้การบริหารของบริษัทอื่น หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้กับผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ลงทุนประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการหรือภายใต้การบริหารของบริษัทอื่น หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.3.7 “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ” ข้อย่อย (จ)
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ก) ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทำรายการของกองทุน ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรวมทั้งการจัดทำรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง ค) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ง) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.97 0.46 0.51 - 0.59 -0.04 0.60 - 3.29 0.58 0.62 0.48 3.40 0.83 0.51
Standard Deviation 7.54 18.57 17.70 - 10.39 12.01 15.78 - 6.46 9.23 15.34 19.40 7.40 11.09 15.17
Information Ratio -1.70 0.49 0.29 - 0.04 -0.34 0.34 - 4.22 0.94 0.62 0.35 2.38 0.56 0.21
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนจะนำเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากธนาคาร หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หากภาวะตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น จะลงทุนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดในหุ้นสามัญกองทุนจะนำเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากธนาคาร หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ หากภาวะตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น จะลงทุนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดในหุ้นสามัญ แต่ถ้าตลาดหุ้นอยู่ในภาวะซบเซา จะปรับสัดส่วนการลงทุนจากหุ้นสามัญเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาค ธนาคารหรือเงินฝาก หรือตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนทั่วไปให้มากขึ้น นอกจากนี้ กองทุนยังสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารที่มี ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง หรือตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศได้อีกด้วย

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่ตั้ง :
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2256-2316

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
100.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
100.00 หน่วย
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;