KFFLEX2RMF

Rating :
กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 16 ตุลาคม 2545
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 65.7290
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.3227%
ราคาขาย (บาท) :65.7291
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 65.7290
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,115,294,818.85
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในช่วงแรก โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนไม่เกินอัตราดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของตัวแทน (ถ้ามี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงแรก โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกินอัตราดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของตัวแทน (ถ้ามี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 2,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -2.09 0.52 0.56 0.42 0.91 0.12 0.66 0.45 3.63 0.59 0.70 0.47 3.34 0.81 0.52
Standard Deviation 7.18 18.48 17.85 19.81 9.57 11.09 15.82 19.35 7.45 11.18 15.03 18.56 7.34 10.92 14.91
Information Ratio -1.63 0.58 0.40 0.30 0.21 -0.27 0.49 0.29 3.17 0.36 0.45 0.36 2.29 0.51 0.22
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.โดยเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่ตั้ง :
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2256-2316

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
2,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;