KFLRMF

Rating :
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 19 ธันวาคม 2544
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 88.8349
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.2093%
ราคาขาย (บาท) :88.8350
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 88.8349
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 15,254,005,974.03
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในระยะแรกบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีการเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นทำให้อัตราค่าธรรมเนียมน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราร้อยละ 2.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ การเพิ่มค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะไม่มีผลต่อหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือไว้ก่อนหน้าวันที่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่คิด ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตัวอย่าง เช่น กองทุนรวมต้นทางมี NAV 1,000 ล้านบาท โดยได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนรวมปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนรวมต้นทางกำหนด เท่านั้น โดยกองทุนรวมปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.75 หรือ 1.8725 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตัวอย่าง เช่น กองทุนรวมต้นทางมี NAV 1,000 ล้านบาท โดยได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนรวมปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนรวมต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนรวมปลายทางกำหนด เป็นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 500.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.22 0.28 0.45 0.38 0.88 0.25 0.57 0.40 2.06 0.28 0.47 0.32 2.45 0.49 0.40
Standard Deviation 9.09 14.66 16.25 21.83 8.14 10.03 13.13 21.28 7.51 11.87 14.69 20.20 7.42 11.55 14.64
Information Ratio -0.96 0.22 0.17 0.25 -0.17 -0.06 0.31 0.20 -0.56 -0.55 -0.48 -0.01 -0.19 -0.70 -0.45
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในสถานการณ์ที่เหมาะสม กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารแห่งทุน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่ตั้ง :
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธพ. ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบัติการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2299 1111

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
500.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชำระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 7.4.2. การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืนโดยคูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการซื้อขายนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อได้จากจำนวนเงินสดของกองทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืน บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น 7.4.3 การขายคืนหน่วยลงทุนกรณีเงินลงทุนเป็นเงินที่รับโอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD Transfers) ในการขายคืนหน่วยลงทุนที่เป็นเงินที่รับโอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทยอยขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนได้เฉพาะกรณีที่หน่วยลงทุนดังกล่าวครบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด หากหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนดังกล่าวยังไม่ครบเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทำรายการขายคืน RMF for PVD ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เฉพาะหน่วยลงทุนที่เกิดจากการโอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในครั้งเดียวกัน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
500.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;