KFTSRMF

Rating :
กองทุนเปิดกรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 17 กันยายน 2545
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ประเภทโครงการจัดการ : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและจัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์ (Krungsri Thailand Family)” ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 81.9786
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.3928%
ราคาขาย (บาท) :81.9787
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 81.9786
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 3,561,560,779.03
ข้อมูล ณ 8/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ในการเสนอขายครั้งแรก : ไม่มี ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะกำหนดอัตราที่แน่นอนไว้ในหนังสือชี้ชวนต่อไป
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี  
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ดังนี้ ก) ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทำรายการของกองทุน ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรวมทั้งการจัดทำรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง ค) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ง) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 2,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -2.10 0.44 0.48 0.41 0.92 0.10 0.57 0.39 3.66 0.60 0.65 0.46 3.37 0.82 0.49
Standard Deviation 7.30 19.02 18.08 20.55 9.74 11.65 16.09 20.07 7.54 11.34 15.42 19.58 7.45 11.08 15.31
Information Ratio -1.73 0.45 0.23 0.22 0.28 -0.29 0.31 0.12 3.21 0.38 0.40 0.29 2.34 0.53 0.18
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งทุน หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกองทุนมีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งทุน หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่ตั้ง :
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2256-2316

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
2,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ในการขายคืนหน่วยลงทุน อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร 7.4.1. บริษัทจัดการ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งขายคืนเป็นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดำเนินการจัดให้มีขึ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดำเนินการได้ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันที่เปิดให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งขายคืนเป็นเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลาในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืนโดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 7.4.2. ผู้สนับสนุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งขายคืนเป็นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดำเนินการจัดให้มีขึ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดำเนินการได้ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันที่เปิดให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งขายคืนเป็นเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืน โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 7.4.3. วิธีการขายคืนผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผู้สั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยบัตร ATM บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารได้ทุกวันระหว่างเวลาให้บริการ ATM ของธนาคารโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM จนครบทุกขั้นตอน การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทำการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายเป็นเกณฑ์ในการคำนวณโดยเป็นราคาที่ได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ส่วนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาปิดทำการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตกรุงเทพมหานครในวันทำการซื้อขาย หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณโดยราคาที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนนั้นต้องเป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM จากระบบงาน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการและบริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อเรื่อง “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 7.4.4. วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ ก) การขอใช้บริการ ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ข) การใช้บริการ ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งขายคืนเป็นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดำเนินการจัดให้มีขึ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดำเนินการได้ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันที่เปิดให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งขายคืนเป็นเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ค) เงื่อนไขการใช้บริการ 1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 3) เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายคืน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้ 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดการ 7.4.5. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ก) การขอใช้บริการ ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ข) การใช้บริการ ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งขายคืนเป็นเงินบาทผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการดำเนินการจัดให้มีขึ้น โดยจะประกาศช่องทางดังกล่าวไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนที่ดำเนินการได้ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันที่เปิดให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งขายคืนเป็นเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหัวข้อ “การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” นายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ค) เงื่อนไขการใช้บริการ 1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้สั่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้สั่งขายคืนแล้ว 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้ 4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี 5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั้งประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 7.4.6. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนซึ่งได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อาจเพิ่มเติมช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเรียกว่า “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุบนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตั้งแต่หลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายถัดมา ซึ่งบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายดังกล่าว ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7.4.7. การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;