หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที

KFTW2

Rating :
กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 29 มกราคม 2546
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 74.6186
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.1551%
ราคาขาย (บาท) :74.6187
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 73.1262
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 821,966,529.72
ข้อมูล ณ 18/9/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี (1) ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 90 วัน คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (2) ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป ยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถือเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่แน่นอนในหนังสือชี้ชวนต่อไป โดยบริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ดังนี้ ก) ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทำรายการของกองทุน ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรวมทั้งการจัดทำรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง ค) ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 2,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.49 0.39 0.40 0.40 1.20 0.06 0.62 0.42 1.24 0.37 0.62 0.43
Standard Deviation 10.04 18.61 18.66 21.37 10.32 12.44 16.18 20.91 7.20 9.51 15.25 20.46
Information Ratio -1.34 0.37 0.08 0.23 1.14 -0.14 0.39 0.19 2.07 0.54 0.63 0.22
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

เน้นการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด การลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเน้นการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด การลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่ตั้ง :
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนเอ ชั้น 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2256-2316

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
2,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
2,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
200.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
200.00 หน่วย
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;