KTFF121

Rating :
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 121
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 10 มกราคม 2560
อายุโครงการ :
ปี 3 เดือน วัน/ อายุโครงการ : ประมาณ 3 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 15 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน เงื่อนไขอื่นๆ : โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกำหนดอายุโครงการในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศ หรือมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายในวันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ซึ่งจะทำให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่า 3 เดือน 15 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศในโอกาสแรกที่กระทำได้
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.9946
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -
ราคาขาย (บาท) :-
ราคารับซื้อคืน (บาท) : -
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 5,854,324,084.27
ข้อมูล ณ 19/4/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio
Standard Deviation
Information Ratio
ข้อมูล ณ วันที่ -

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรั
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-788-2000 โทรสาร 02-788-4851

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่น ๆ โปรดระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;