KTLF70/30

Rating :
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 2 กุมภาพันธ์ 2550
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต จึงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือในกรณีที่มีการยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยประกาศกรมสรรพากรและหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชื่อกองทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และให้ถือว่ากองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทและนโยบายการลงทุน) พร้อมกับปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวม กับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ข้อมูลในส่วนต่างๆ ของโครงการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกองทุนจะปฎิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมทั่วไปด้วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 35.5835
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0469%
ราคาขาย (บาท) :35.5836
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 35.5835
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 5,831,962,292.69
ข้อมูล ณ 23/11/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่คิดค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ในกรณีที่จะเริ่มคิดค่าธรรมเนียม บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่คิดค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ในกรณีที่จะเริ่มคิดค่าธรรมเนียม บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที่จะคิดครั้งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน*
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 500.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.92 0.30 0.46 - 1.09 0.29 0.58 - 1.74 0.22 0.45 0.49
Standard Deviation 8.20 10.44 12.36 - 6.89 8.21 9.77 - 4.29 7.06 8.84 15.25
Information Ratio 2.11 0.56 -0.03 - 0.08 0.65 0.27 - -4.29 0.31 0.24 0.50
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ในประเทศกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2544-3935 โทรสาร 0-2937-783-4

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
500.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
500.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
500.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;