LHFL

Rating :
กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ล
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 6 มีนาคม 2556
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 11.0796
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0017%
ราคาขาย (บาท) :11.1905
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 11.0796
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 85,107,477.87
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี อัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า   :  อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก  :  อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวันหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.20 - - - 0.97 0.40 - - 1.25 0.60 - - 1.32 0.73 -
Standard Deviation 17.95 - - - 14.81 15.28 - - 10.93 14.80 - - 9.81 13.81 -
Information Ratio 0.38 - - - 0.85 0.48 - - 0.48 0.69 - - 0.14 0.48 -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือ มีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบวำคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด การลงทุนมีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของทูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ หรือ มีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบวำคัญแสดงสิทธิ เงินฝากธนาคาร รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด การลงทุนมีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของทูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2128 2331-6 โทรสาร 0 2128 2401-4

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
วิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุน                 7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนปกติ (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งในการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ โดยผู้ถือหน่วยต้องลงนามในแบบฟอร์มขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ (3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี (6)ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น (7)การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น                  7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ                                  7.4.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ                 7.4.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;