M-GARS

Rating :
กองทุนเปิดเมย์แบงก์ โกลบอล แอบโซลูท รีเทิร์น
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 5 มิถุนายน 2558
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัท โดยถือว่าได้รับเห็นชอบ จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไข ดังนี้ 1. หากในระหว่างการเสนอหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการไม่สามารถสามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินตามที่ระบุใน โครงการจัดการได้ และ/หรือ 2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้ครั้งแรก ต่ำกว่า 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกโครงการ เงื่อนไขเพิ่มเติม ข้อ 1.10 ลักษณะโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป เมื่อสำนักงานก.ล.ต.มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ดังนี้ 1. กองทุนรวมสามารถลงทุนในลงทุนในกองทุนหลักต่างประเทศที่มีการควบคุมความเสี่ยงจาก การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ด้วยวิธี Absolute VaR ได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงการของกองทุนเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั้วไปนั้น ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมกับปรับปรุงข้อมูลต่างๆในหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกองทุนจะปฏิบัติตามเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปด้วย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อ การลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนได้
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.3281
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0012%
ราคาขาย (บาท) :9.4280
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.3281
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 13,089,390.58
ข้อมูล ณ 23/6/2559

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่เกิน 1.00%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.00%
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม -%
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 10,000.00

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio - - - -
Standard Deviation - - - -
Information Ratio - - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Standard Life Investments Global SICAV Global Absolute Return Strategies Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 25 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2264-5111 โทรสาร 0-2264-5132
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
นาย เทอดทอง เทพมังกร บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080โทรสาร 0-2645-0110
นายทะเบียนกองทุน :
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
500,000.00
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
10,000.00
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) หรือตัวแทน (ถ้ามี) ทุกวันใน เวลาทำการ และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ทุกวันทำการภายในเวลา 15.00 น. โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน และผู้ถือหน่วยสามารถทำการขายคืนได้ตามวิธีการต่อไปนี้ วิธีการ และวันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับ จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์ม “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในวัน และเวลาทำการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือทาง โทรสารของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท จัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติ เมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใดๆจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาของวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ซึ่งบริษัท จัดการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 2. หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งขายคืนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาแบบฟอร์ม “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคาดังกล่าวได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือ หน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนลงทุนนั้น 4. บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืน หน่วยลงทุนกับนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ เป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน ได้ทำการบันทึกรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 5. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุน” ผู้ถือ หน่วยอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขาย คืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับ อนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น วันเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ซึ่งวันทำการหมายถึง วันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย วันทำการของกองทุนหลัก และวันทำการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ภายในเวลา 15.00 น. โดยบริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่า เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนัก งานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน(ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ 7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน ปรับเพิ่มขึ้นทุกๆ 0.50 บาท จากมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งต้น 10.00 บาท เช่น เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน ผ่านจุดที่มีมูลค่า 10.50 บาท, 11.00 บาท, 11.50 บาท, 12.00 บาท, 12.50 บาท, 13.00 บาท, 13.50 บาท, 14.00 บาท, 14.50 บาท, 15.00 บาท ...... โดยจะต้องผ่านจุดดังกล่าวเป็นเวลา 2 วันทำการติดต่อกัน และในวันทำการที่ 3 มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณต้องมากกว่าหรือเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่ 2 โดยบริษัทจะทำการรับซื้อคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการที่ 2 ที่มูลค่าหน่วยลงทุนปรับขึ้นผ่านจุดดังกล่าว และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพย์สินของกองทุน เป็นเงินสดได้เพียงพอที่จะชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ครั้งล่าสุด หรือมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งต้นที่ 10.00 บาท (เฉพาะกรณีรับซื้อคืนอัตโนมัติครั้งแรก) หาก บริษัทจัดการไม่สามารถทำตามเงื่อนไขข้างต้นได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับ ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในครั้งนั้น ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติในแต่ละครั้ง จะต้องมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่ รับซื้อคืนอัตโนมัติครั้งก่อนหน้า ทั้งนี้ วันทำการหมายถึง วันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทย วันทำการของกองทุนหลัก และวันทำ การที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการ รับซื้อคืนตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 7.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทาง ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ในช่วงที่มีการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ จะหยุดรับคำสั่งตั้งแต่วันทำการที่ 3 (วันทำการถัดจากวันทำการที่ 2 ที่มูลค่าหน่วยลงทุนผ่านจุดที่มีมูลค่า 10.50 บาท, 11.00 บาท, 11.50 บาท, 12.00 บาท, 12.50 บาท, 13.00 บาท, 13.50 บาท, 14.00 บาท, 14.50 บาท, 15.00 บาท ......) จนถึง วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบ ทางเว๊บไซต์บริษัทจัดการ ที่ทำการบริษัทจัดการ และที่ทำการผู้สนับสนุนการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ บริษัทจัดการ ขอยกเลิกวันหยุดรับคำสั่งดังกล่าว และกลับมารับคำสั่งซื้อขายตามปกติ นอกจากนั้น บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจัด การจะประกาศวันที่เปลี่ยนแปลงให้ทราบทางเว๊บไซต์บริษัทจัดการ ที่ทำการบริษัทจัดการ และ ที่ทำการผู้สนับสนุนการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอนาคตบริษัทจัดการอาจยกเลิกการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนข้างต้นโดยไม่ถือ ว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 7.4.3 การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผัน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน คืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย ลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามวิธีการที่ระบุในข้อ 7.4.1.วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบหนี้กันให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัท จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัทจัดการได้ 7.4.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง ไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการนำส่ง เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการ คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับ รองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วัน คำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการนำส่ง และหรือ กรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่า ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิใน หน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศราย ละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง 7.4.5 เงื่อนไขอื่น ๆ 1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัด การจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 2. บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย ลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใด ที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่น ๆ โปรดระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;