M-S50

Rating :
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 6 พฤษภาคม 2547
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 27.8059
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0737%
ราคาขาย (บาท) :27.8804
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 27.7315
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 250,207,132.47
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลี่ยนเข้าที่ราคาขาย ซึ่งเท่ากับ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อการคำนวณราคาขาย + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนในอัตราร้อยละ 0.428 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวนได้เป็นรายวัน ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงุทน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.23 0.35 0.62 0.43 0.84 0.25 0.62 0.44 2.87 0.30 0.56 0.40 3.29 0.66 0.51
Standard Deviation 10.01 12.92 16.47 21.66 13.06 11.99 13.30 21.45 7.25 13.98 15.52 20.56 7.23 13.43 15.48
Information Ratio 0.72 1.16 1.36 1.21 1.64 1.30 1.45 1.25 -0.02 0.13 0.33 1.20 0.03 0.50 0.32
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถสร้าผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET 50 นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET 50

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-?2470?-3200?-1 โทรสาร 0?-2470?-1996?-7

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / ใบหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ การ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 13.00 น. ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการหลังจากวันปิดการเสนอขายครั้งแรก (2) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืน ราคารับซื้อคืน = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน) – ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จำนวนเงินที่ผู้ขายคืนจะได้รับ = จำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน x ราคารับซื้อคืน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการ ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น (4) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินมีหน่วยเป็นบาทที่จะขายคืนในคำสั่งขายคืน พร้อมทั้งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) ให้บริษัทจัดการหรือ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สั่งขายคืนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ผู้สั่งขายคืนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสาร ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งขายคืนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารนั้นแล้ว หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้สั่งขายคืนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งขายคืน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถมาทำการขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่าง ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน เป็นวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น (7) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้  (8) สำหรับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจัดการจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" ทั้งนี้การดำเนินการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้  (9) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัท จัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ ตามส่วนโครงการข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน " หรือข้อ 11 "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง " หรือข้อ 12 "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" แล้วแต่กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (10) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกำหนด (11) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (12) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนระยะเวลาทำการในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;