MA-LTF

Rating :
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 27 กรกฎาคม 2548
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 34.9915
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.1359%
ราคาขาย (บาท) :34.9916
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 34.9040
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 139,796,462.45
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บในระยะแรก ทั้งนี้เมื่อบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศที่บริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ในกรณีการขายหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การโอนย้ายหน่วยลงทุน” หรือ “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในกรณีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การโอนย้ายหน่วยลงทุน” หรือ “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง) หรือ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนซื้อ (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เช่น อาจเรียกเก็บเป็นเงินสดแยกต่างหาก เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอำนาจด้านภาษีอากร หรือด้านหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกองทุนหุ้นระยะยาว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.71 0.28 0.49 0.44 1.01 0.34 0.60 0.48 1.56 0.31 0.42 0.44 1.90 0.62 0.34
Standard Deviation 10.04 17.42 18.02 20.94 9.74 11.46 15.42 20.70 9.04 12.58 15.54 19.90 9.03 12.25 15.52
Information Ratio 2.54 0.40 0.32 0.66 0.40 0.87 0.64 0.70 -0.60 -0.36 -0.45 0.65 -0.29 -0.21 -0.46
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (GrowthStocks) และลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีราคาของหลักทรัพย์ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐานกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (GrowthStocks) และลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีราคาของหลักทรัพย์ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน (Value stocks) รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-298-0821-7 โทรสาร : 02-298-0835

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้แทนสนับสนุนในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้น วันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ใน การคำนวณ (2) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืน ราคารับซื้อคืน = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน) - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จำนวนเงินที่ผู้ขายคืนจะได้รับ = จำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน x ราคารับซื้อคืน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการ ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น (4) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินมีหน่วยเป็นบาทที่จะขายคืนในคำสั่งขายคืน พร้อมทั้งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) ให้บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้แทนสนับสนุน หรือ สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารได้ และบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้แทนสนับสนุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการสั่งขายคืนทางโทรสาร (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถมาทำการขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้แทนสนับสนุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่าง ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน เป็นวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น (7) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้  (8) สำหรับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจัดการจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" ทั้งนี้การดำเนินการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้  (9) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้แทนสนับสนุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ ตามข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือข้อ 11 "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ 12 "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" แล้วแต่กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือ ผู้แทนสนับสนุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (10) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกำหนด (11) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (12) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนระยะเวลาทำการในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้แทนสนับสนุน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขอื่นๆ 1. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสาร ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารนั้นแล้ว หากข้อมูลที่บริษัทได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการ แก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่รับการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 2. บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น 2.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และตัวแทน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของตัวแทน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;