MEM

Rating :
กองทุนเปิดเมย์แบงก์ อีเมอร์จิ้ง อีทีเอฟ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 9 ธันวาคม 2557
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.1257
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0003%
ราคาขาย (บาท) :9.1486
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.1028
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 9,125,715.39
ข้อมูล ณ 13/6/2559

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน -%
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่เกิน -%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน -%
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม -%
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก -
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป -

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio - - - -
Standard Deviation - - - -
Information Ratio - - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง :
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 25 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2264-5111 โทรสาร 0-2264-5132
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
นาย เทอดทอง เทพมังกร บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด 100/72 ชั้นที่ 22  อาคารว่องวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0109 โทร
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ   โทร. 0-2229-2800 บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนในภายห
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2470-3207 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่น ๆ
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
-
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
-
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
อื่นๆ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ เฉพาะสำหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเท่านั้น (1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ในระหว่างวันและเวลาที่ บริษัทจัดการกำหนดด้วยวิธีการรับมอบตระกร้าหลักทรัพย์ ในราคาที่คำนวณได้ของวันส่งคำสั่งขาย คืนหน่วยลงทุนนั้น การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการภายหลังเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดของวันส่งคำสั่ง ซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ในราคาที่คำนวณได้ของวันส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งจะคำนวณในวันส่งคำสั่งซื้อขายหน่วย ลงทุนถัดไป ภายใน 10.00 น. (2) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยของการซื้อขาย และ เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยการซื้อขาย โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน และยื่นเอกสารทั้งหมดต่อบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะส่งมอบ หลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนที่สั่งขาย คืนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยการโดนเข้าบัญชีของ ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในอนาคต หากกองทุนรับชำระค่าขายคืนเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของ บริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ก่อนเปิดให้บริการดังกล่าว (4) ในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยัง ไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ ตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ผู้ร่วมค้า หน่วยลงทุน อาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ระหว่างวัน และเวลาทำการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (5) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันที่ 3 นับตั้งแต่วันถัดจากวันส่งคำสั่งขายหน่วย ลงทุนจำนวนนั้น (6) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการทำรายการรับซื้อคืน เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น (7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนส่ง คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือในกรณีที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อขอลดจำนวนหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนได้ตามวัน และเวลาที่บริษัท จัดการกำหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ กองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฏหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่ง ซื้อขายได้ เช่น การส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกระงับเป็นการชั่วคราวในวันทำการดังกล่าว หรือบริษัทจัดการระงับการใช้สิทธิของผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตามสัญญาระหว่างบริษัทจัดการกับผู้ร่วม ค้าหน่วยลงทุน หรือผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนเข้าสู่ภาวะล้มลาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ทราบล่วงหน้า 7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉพาะสำหรับผู้สนใจลงทุนทั่วไป ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการรับซื้อคืนที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ ราคา และการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน สำหรับผู้สนใจทั่วไปนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนกำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป 7.4.3 การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการ จะนำหน่วยของกองทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนทั่วไป โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อ และขายหน่วย ลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ ตลาดหลักทรัพย์
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่น ๆ โปรดระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;