MFF

Rating :
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 14 พฤษภาคม 2541
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 20.2243
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0012%
ราคาขาย (บาท) :20.2244
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 20.2243
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 354,070,421.81
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยในช่วงแรก บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน โดยในช่วงแรก บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราร้อยละ 0.803 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio 2.04 1.13 0.37 0.21 0.15 1.12 0.69 0.29 0.88 0.95 0.85 0.31 8.58 4.54 4.76
Standard Deviation 0.70 0.73 0.79 1.18 0.67 0.70 0.74 1.17 0.22 0.59 0.60 1.09 0.23 0.44 0.53
Information Ratio -2.69 -1.22 -1.14 -1.17 0.06 -0.69 -1.07 -1.20 -1.91 -0.97 -0.93 -1.08 -2.54 -0.54 -0.82
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงินคลัง และหรือเงินฝาก ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ตลอดจน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตะราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0?2-470-?3200-?1 โทรสาร 0?2-470?-1996?-7

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / ใบหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 13.00 น. ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะถือเอาวันทำการที่ได้รับหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) จะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 20 วันทำการหลังจากวันปิดการเสนอขายครั้งแรก (2) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืน ราคารับซื้อคืน = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน) – ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จำนวนเงินที่ผู้ขายคืนจะได้รับ = จำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน x ราคารับซื้อคืน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น (4) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินมีหน่วยเป็นบาทที่จะขายคืนในคำสั่งขายคืน พร้อมทั้งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) ให้บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สั่งขายคืนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ผู้สั่งขายคืนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสาร ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งขายคืนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารนั้นแล้ว หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้สั่งขายคืนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งขายคืน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถมาทำการขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน เป็นวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น (7) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ (8) สำหรับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจัดการจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" ทั้งนี้การดำเนินการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ (9) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ ตามข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือข้อ 11 "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ 12 "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" แล้วแต่กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (10) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกำหนด (11) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (12) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนระยะเวลาทำการในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;