MGB

Rating :
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 30 มิถุนายน 2547
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.8585
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0317%
ราคาขาย (บาท) :9.8832
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.8339
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 253,843,623.94
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : ไม่มี ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน (ถ้ามี) จะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขาย
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน (ถ้ามี) จะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนต่ำกว่า 1 ปี ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุนหลายครั้ง บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละครั้งโดยใช้ระบบ "เข้าก่อนออกก่อน" (FIFO)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายสัปดาห์ โดยใช้เงินบาทเป็นฐานในการคำนวณ โดยค่าธรรมเนียมนี้ จะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio 1.80 0.82 0.64 0.06 0.52 0.95 0.59 0.43 -2.20 0.30 0.32 0.37 -0.92 0.56 0.59
Standard Deviation 2.21 2.07 2.70 3.68 1.24 2.01 2.09 3.22 1.02 1.79 1.86 3.15 1.80 2.81 4.04
Information Ratio - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับ Investment Grade โดยสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับสากลและตราสารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ไทยที่อ้างอิงกับตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับ Investment Grade โดยสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับสากลและตราสารที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ไทยที่อ้างอิงกับตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น (Credit Linked Note) และ ตราสารหนี้ต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง :
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่ระบุ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกสัปดาห์
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;