MS-ASIAN SM

Rating :
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 31 มกราคม 2555
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเลิกโครงการ โดยไม่ต้องนำทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ (1) กรณีกองทุนรวมระดมเงินมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม (2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนยังต่างประเทศ เช่นกองทุนไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น (3) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภัยพิบัติ สภาวะการลงทุนในต่างประเทศผันผวนอย่างมาก ทำให้ผลตอบแทนที่อาจได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 17.9238
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.1047%
ราคาขาย (บาท) :18.1928
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 17.9238
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,640,629,284.23
ข้อมูล ณ 6/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มและ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากันก็ได้ โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ บริษัทจัดการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะกระทำโดยไม่เกินอัตราที่ได้กำหนดไว้ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเริ่มใช้ โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนบางส่วนจะไม่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ำซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลักทั้งหมดที่จะเรียกเก็บจากกองทุนในปัจจุบันนั้น กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีในส่วนที่กองทุนหลักเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการเองแล้วจะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.8725 ต่อปี
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.67 0.75 - - -0.06 0.00 - - 1.29 0.07 0.54 - 2.96 0.52 0.65
Standard Deviation 18.07 13.60 - - 12.79 13.06 - - 7.54 13.15 11.91 - 9.39 14.04 13.32
Information Ratio -0.24 0.60 - - -0.89 -0.39 - - -2.01 -0.84 -0.19 - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ในประเทศหรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน(แล้วแต่กรณี)เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Share Class I) ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ในประเทศหรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน(แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน บริหารสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (66) 2246-7650  โทรสาร (66) 2642-6341 เว็บไซด์: www.manulife-asset.co.th
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. (66)2296-5809, (66)2296-4864 โทรสาร (66)2283-1298 เว็บไซด์: www.krungsri.com อีเมลล์: mjongjit@krungsri.com
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. (66)2788-2134, (66)2788-4764-65

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / อื่น ๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;