MS-CHINA VALUE

Rating :
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 1 มิถุนายน 2550
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ้นสุดลง หรือเข้าข่ายเลิกโครงการ โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 1. กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนยังต่างประเทศ 3. ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 15.9123
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.4854%
ราคาขาย (บาท) :16.1511
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 15.9123
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 438,891,075.86
ข้อมูล ณ 6/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการขายหน่วยลงทุน โดยในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มและ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราขั้นบันได ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการลงทุน สรุปได้ดังนี้ ระยะเวลาการลงทุน ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืน น้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 1.00% ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ไม่เก็บค่าธรรมเนียม ในช่วงแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 0.50%ของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืน กรณีลงทุนน้อยกว่า 2 ปี หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะกระทำโดยไม่เกินอัตราที่ได้กำหนดไว้ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเริ่มใช้ โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนจะไม่เกิดรายการค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนซ้ำซ้อนจากการบริหารจัดการที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการต่อปีให้แก่กองทุนเป็นรายเดือน (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทุน)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio 0.16 0.69 0.20 - -0.03 0.29 0.29 - 2.45 0.58 0.69 0.07 3.09 0.74 0.73
Standard Deviation 22.08 15.66 18.72 - 18.17 17.15 15.85 - 9.81 17.06 15.08 20.16 13.59 17.74 16.30
Information Ratio 0.35 0.16 -0.05 - -0.13 -0.15 -0.27 - -2.34 -0.60 -0.11 0.12 N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ Manulife China Value Fund (Class A) (Master Fund) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก โดย MFC Global Investment Management (Europe) Limited และบริหารจัดการโดย Value Partner Limited

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (66)2246-7650 โทรสาร (66) 2642-6341 เว็บไซด์: www.manulife-asset.co.th
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. (66)2296-5809, (66)2296-4864 โทรสาร (66)2283-1298 เว็บไซด์: www.krungsri.com อีเมลล์: mjongjit@krungsri.com
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. (66)2788-2134, (66)2788-4764-65

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / อื่น ๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;