MS-CORE LTF

Rating :
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 21 มิถุนายน 2550
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ผู้ลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เท่านั้น จึงเป็นผู้มีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเปลี่ยนประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนและเปลี่ยนชื่อโครงการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการและได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 36.6636
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +1.4056%
ราคาขาย (บาท) :36.6637
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 36.6636
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 846,760,107.08
ข้อมูล ณ 6/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี (1) กรณีที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขของประกาศกรมสรรพากรหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (2) กรณีที่มีการทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหลังครบกำหนดตามเงื่อนไขของประกาศกรมสรรพากรหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในบริษัทจัดการ: ไม่เก็บ กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการ: - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่เก็บ - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก * 200 บาท ต่อ 1 รายการ * บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในช่วงแรก บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 1.3375 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะกระทำโดยไม่เกินอัตราที่ได้กำหนดไว้ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเริ่มใช้ โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.89 0.59 0.72 - 1.09 0.52 0.84 - 2.20 0.40 0.68 0.50 2.51 0.67 0.60
Standard Deviation 10.13 14.20 16.16 - 10.80 11.10 13.35 - 7.24 12.88 15.45 20.33 7.21 12.46 15.40
Information Ratio 2.53 1.67 1.42 - 1.29 2.10 1.75 - -0.51 -0.11 0.43 1.54 -0.25 -0.05 0.45
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 50

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง :
1788 ชั้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. (66) 2844-0123 โทรสาร (66) 2056-9747 เว็บไซต์: www.manulifeasset.co.th
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. (66)2296-5809 โทรสาร (66)2296-4864 โทรสาร: (66)2283-1298 เว็บไซด์: www.krungsri.com อีเมลล์: mjongjit@krungsri.com
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. (66)2788-2134, (66)2788-4764-65

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / อื่น ๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;