MS-EQ DIV

Rating :
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้ ปันผล
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 28 สิงหาคม 2552
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 11.4057
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.4432%
ราคาขาย (บาท) :11.4343
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 11.4057
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 163,600,281.02
ข้อมูล ณ 6/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มและ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราขั้นบันได ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการลงทุน สรุปได้ดังนี้ ระยะเวลาการลงทุน ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืน น้อยกว่า 2 ปี ไม่เกิน 0.25 ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี -ไม่มี -
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.91 0.56 0.71 - 1.08 0.49 0.82 - 2.13 0.37 0.66 - 2.45 0.64 0.58
Standard Deviation 10.21 14.25 16.15 - 10.80 11.19 13.38 - 7.35 13.05 15.54 - 7.32 12.63 15.50
Information Ratio 2.48 1.61 1.36 - 1.23 1.99 1.68 - -0.60 -0.18 0.35 - -0.31 -0.11 0.36
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

เน้นลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละเน้นลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของหุ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงราคาและมูลค่าที่เหมาะสม ปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ประวัติการจ่ายเงินปันผลรวมถึงแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของหลักทรัพย์นั้นๆ กองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง(hedging)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (66)2246-7650 โทรสาร (66) 2642-6341 เว็บไซด์: www.manulife-asset.co.th
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. (66)2296-5809, (66)2296-4864 โทรสาร (66)2283-1298 เว็บไซด์: www.krungsri.com อีเมลล์: mjongjit@krungsri.com
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. (66)2788-2134, (66)2788-4764-65

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / อื่น ๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;