MS-FLEX RMF

Rating :
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 25 ธันวาคม 2551
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 22.0263
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.4775%
ราคาขาย (บาท) :22.0264
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 22.0263
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 46,846,223.69
ข้อมูล ณ 6/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในบริษัทจัดการ: -ไม่มี- ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการที่จะมีขึ้นในอนาคตเกินกว่าปีละ 2 ครั้ง ต่อกองทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อ 1 รายการ โดยจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์ กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการ: - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า -ไม่มี- - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก * 200 บาท ต่อ 1 รายการ * บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.17 0.37 0.50 - 0.80 0.24 0.58 - 1.94 0.25 0.60 - 2.21 0.52 0.54
Standard Deviation 6.10 7.69 8.62 - 6.26 6.44 7.20 - 4.28 7.72 8.62 - 4.22 7.33 8.61
Information Ratio 0.54 0.13 -0.24 - -0.90 -0.28 -0.38 - -0.82 -0.89 -0.50 - -1.27 -0.83 -0.52
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน โดยลงทุนในตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในส่วนตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานกองทุนมีนโยบายการลงทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน โดยลงทุนในตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน และหรือเงินฝาก หรือตราสารอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยในส่วนตราสารแห่งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ และประวัติการจ่ายเงินปันผลดี โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Credit Linked Note)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (66)2246-7650 โทรสาร (66) 2642-6341 เว็บไซด์: www.manulife-asset.co.th
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. (66)2296-5809, (66)2296-4864 โทรสาร (66)2283-1298 เว็บไซด์: www.krungsri.com อีเมลล์: mjongjit@krungsri.com
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 399 ถนนสุขุมวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. (66)2788-2134, (66)2788-4764-65

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่น ๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;