ONE-SHARIAH6

Rating :
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) 6 ฟันด์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 27 พฤษภาคม 2558
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / เว้นแต่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (1) เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ 1. เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาท และ 2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท และ 3. บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ (2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่า จำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.9727
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : N/A
ราคาขาย (บาท) :-
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.9727
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 8,693,167.78
ข้อมูล ณ 9/6/2559

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่เกิน 2.00%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 1.00%
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.50% ต่อปี
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม -%
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio - - - -
Standard Deviation - - - -
Information Ratio - - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยปรับสัดส่วนระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดีได้ 0-100% โดยตราสารที่ลงทุนเป็นไปตามหลักชะรีอะห์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการชะรีอะห์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด
ที่ตั้ง :
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2299-1111

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 12 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม   ทั้งนี้ หากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นวันทำการที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนดังกล่าวเพื่อดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเลิกโครงการตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน   กรณีปกติ 7.4.1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน   (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวัน ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรอง โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว     (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจำนงโดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร พร้อมทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว  และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ  (3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ จากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการ ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น   อนึ่ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน   (4) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ  ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด   (6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง " ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์  (7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น   (8) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วย ลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน   7.4.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการ โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)                 (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้กรอกรายละเอียดในแบบคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์แล้ว ต้องการขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านระบบโทรศัพท์จะต้องสั่งขายคืน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ตามขั้นตอนการทำรายการที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ให้ครบถ้วน โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ได้เมื่อบริษัทจัดการได้ออกเลขรหัสประจำตัวให้แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น อนึ่ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน   (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ตามราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นๆ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว   การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนหากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าว และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะใช้หลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการเท่านั้นเป็นหลักฐานในการทำรายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว   (4) ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์แล้วจะเพิกถอนการสั่งขายคืน หน่วยลงทุนไม่ได้ (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนได้ในระหว่างวัน ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใด ที่บริษัทจัดการ     ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น (6) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (7) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วย ลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน 7.4.3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องทำการเปิดบัญชีการขอใช้บริการผ่าน Internet ตามขั้นตอนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ได้ต่อเมื่อได้รับ การอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและได้รับรหัสผ่าน จากบริษัทจัดการแล้วเท่านั้น (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.00 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวัน ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมูลค่าของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก การขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ หน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น อนึ่ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆที่จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน   (5) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด   (7) ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง " ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน   (8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (9) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน 7.4.4. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ  สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)  กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ   บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ถืออยู่  โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้    (ก)  จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน  เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน  (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ โดยวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 11.50 บาท  (ข)  หลังจากกองทุนจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เพื่อรวบรวมเป็นเงินสดได้เพียงพอที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยทุกราย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน (2) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการนำเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (2.1) กรณีที่บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน  ราคาขายหน่วยลงทุน  และ/หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการนำเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ? (2.2) กรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การจัดการเลื่อนกำหนดการชำระ ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”  (2.3) กรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”    (3) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตินั้น    (4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) 6 ฟันด์ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ทํารายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทํารายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
100.00 หน่วย
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;