PHATRA EQRMF

Rating :
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 1 ธันวาคม 2547
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 44.3260
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0989%
ราคาขาย (บาท) :44.3261
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 44.3260
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,014,827,146.66
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี (1) สับเปลี่ยนเข้ากองทุน อัตราค่าธรรมเนียม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) : ไม่มี (2) สับเปลี่ยนออกจากกองทุน - ไปยังกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ : ไม่มี - ไปยังกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนอื่นๆ : ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.27400 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกันเรียบร้อยแล้ว)ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ดังนี้ ก) ค่าจัดทำหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทำรายการของกองทุน ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดรวมทั้งการจัดทำรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง ค) ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.51 0.43 0.65 0.50 1.49 0.64 0.83 0.56 2.13 0.75 0.81 0.53 2.34 0.91 0.71
Standard Deviation 12.37 15.06 16.10 20.22 10.53 11.96 13.81 19.75 8.75 13.05 14.67 18.80 8.44 12.67 14.61
Information Ratio 1.72 0.84 0.79 0.91 0.95 1.24 1.05 0.96 0.23 0.77 0.46 0.92 0.17 0.55 0.41
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะการเงิน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะการเงิน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2626-4530 โทรสาร : 0-2626-4545-6

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
กรณีปกติ (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันและเวลาในข้อ 7.5. และ 7.6. เรื่อง “วันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุมูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป หากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดทำการให้ถือวันทำการถัดไปเป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแทน (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาทได้ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น อนึ่ง ในช่วงแรกที่เริ่มใช้วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนบาทผ่านบริษัทจัดการ หรือช่องทางบริการอื่นของบริษัท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมวิธีการและช่องทางอื่นในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน (3) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ (4) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" และมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว หากข้อมูลที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;