PHATRA PROP

Rating :
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 9 พฤศจิกายน 2554
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 18.8139
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.1118%
ราคาขาย (บาท) :18.8610
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 18.8139
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,192,144,585.35
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ถ้ามี) : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกันเรียบร้อยแล้ว) ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนอาจเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งหรือการกำหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยบริษัทจัดการอาจจะพิจารณานำค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดเข้าเป็นรายได้ของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกันเรียบร้อยแล้ว) ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกันเรียบร้อยแล้ว) ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต่อรองค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินอัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio 0.75 0.53 - - 1.59 1.36 - - -0.04 1.20 0.69 -
Standard Deviation 4.25 8.11 - - 10.71 7.53 - - 6.05 7.77 8.12 -
Information Ratio 0.51 -0.61 - - 1.24 0.54 - - -2.27 0.57 -0.20 -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังต่อไปนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศกองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังต่อไปนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Real Estate Investment Trusts (REITs) และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REIT ETF) ตัวอย่างเช่น ISHARES FTSE EPRA/NAREIT ASIA Index Fund และ SPDR DJ Wilshire GLOBAL REAL ESTATE ETF เป็นต้น รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 0-2724-4000

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
5,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ 7.4.1.1 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ : บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ให้บริษัทจัดการทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น ด้วยการยื่นหนังสือแสดงความจำนงตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตามวิธีการต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) เฉพาะผลตอบแทน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน จากการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น (Capital Gain) (ถ้ามี) ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ จะไม่เกินจำนวนเงินสดที่กองทุนมีอยู่ ณ ขณะนั้น ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถือครอง (2) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ธนาคารที่บริษัทจัดการกำหนด หรือ เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยวิธีการอื่นที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ (3) บริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาดำเนินการให้มีการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวหรือการเลิกกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนหรือบัญชีเงินฝากของกองทุนรวมอื่นหรือบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและการสั่งซื้อดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการสั่งซื้อของกองทุนรวมอื่นนั้นด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น (5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามข้อ 7.4.1.1 (2) หากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกองทุน ดังต่อไปนี้ 1. ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะสงคราม หรือการผันผวนอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย ทำให้กองทุนมีเงินสดไม่เพียงพอที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่กำหนดไว้ 2. ปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น จำนวนเงินสดในกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้ในการ รับซื้อคืนอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลอย่างไม่คาดคิดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน หรือการรับซื้อคืนอัตโนมัติดังกล่าวมีผลต่อการบริหารจัดการของกองทุน ทั้งนี้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง 7.4.1.2 กรณีปกติ : บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติภายใน 45 วันทำการหลังจากวันปิดการเสนอขายครั้งแรก โดยบริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และหลักฐานการขายคืนได้ที่บริษัทจัดการ หรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ทั้งนี้ กองทุนจะเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนหน้าวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น. หากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดทำการ จะกำหนดให้วันทำการถัดไปเป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแทน ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการ หรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) จะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 45 วันทำการหลังจากวันปิดการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับเอกสารแสดงความจำนงในการขายคืน ที่ตัวแทนหรือบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ(ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (2) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืน ราคารับซื้อคืน = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้เพื่อการคำนวณราคารับซื้อคืน) – ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จำนวนเงินที่ผู้ขายคืนจะได้รับ = จำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน x ราคารับซื้อคืน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น (4) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นผู้ถือ หน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินมีหน่วยเป็นบาทที่จะขายคืนในคำสั่งขายคืน พร้อมทั้งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) ให้บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สั่งขายคืนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ผู้สั่งขายคืนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนทางโทรสาร ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งขายคืนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารนั้นแล้ว หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้สั่งขายคืนทราบแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งขายคืน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว (5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถมาทำการขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่าง ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม (สำหรับนิติบุคคล) โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน เป็นวันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น (7) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Statement of Holding) พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ (8) สำหรับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจัดการจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค บริษัทจัดการจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 18 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" ทั้งนี้การดำเนินการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ (9) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ ตามข้อ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือข้อ 11 "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือข้อ 12 "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" แล้วแต่กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (10) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกำหนด (11) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (12) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนระยะเวลาทำการในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1) บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามวันและเวลาในข้อ 7.5 และข้อ 7.6 เรื่อง “วันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุมูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนที่บริษัทจัดกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป หากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดทำการให้ถือวันทำการถัดไปเป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแทน (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาทได้ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น อนึ่ง ในช่วงแรกที่เริ่มใช้วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนบาทผ่านบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมวิธีการและช่องทางอื่นในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินบาทได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน (ค) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ (ง) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ โดย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น หักด้วย ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (จ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว หากข้อมูลในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึง บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (2) อินเตอร์เน็ต (Internet) บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต : โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว เนื่องจากอาจมีกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิดบัญชีกองทุนก็ได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่กำหนดหรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 เรื่อง “การรับซื้อคืนขายหน่วยลงทุน” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด (3) ATM บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ (4) โทรศัพท์ บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ (5) ไปรษณีย์ บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 7.4.2 วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน: (1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งหรือระบุให้โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งหรือระบุไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (2) รับเช็คทางไปรษณีย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกสัปดาห์
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;